Niekoľko poznámok k porozumeniu Zákonníka práce

ONLINE

978–80–8152-799-9

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Jana Žuľová, Milena Barinková
Vedecký redaktordoc. JUDr. Marta Tóthová, PhD.
Rok vydania:2019
Dostupné od:1.12.2019
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:134
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra pracovného práva a sociálneho zabezpečenia
Poznámka:Vedecká monografia vznikla ako výstup z riešenia grantovej úlohy projektu VEGA č. 1/0526/17 Lingvistické a sankčné mechanizmy pri tvorbe a pôsobení noriem pracovného práva.

Popis

Obsah
Predslov
O autorkách
Použité skratky
Použité skratky právnych predpisov 
Zoznam tabuliek
Zoznam grafov 

1. Teoretické a metodologické východiská
2. Právny jazyk a úskalia jeho zrozumiteľnosti 
2.1. Právny jazyk, právnický jazyk vs. prirodzený jazyk
2.2. Charakteristické znaky právneho jazyka 
2.3. Kritérium zrozumiteľnosti právneho jazyka
2.4. Vnímanie práva laikmi 
3. Zložitosť viet a využívanie spojok na príklade Zákonníka práce
3.1. Zložitosť a zloženosť viet 
3.2. Využívanie spojok v stanovených funkciách
4. Vybraná terminológia pracovného práva 
4.1. Vlastnosti právnických termínov 
4.2. Tvorba právnických termínov 
4.3. Interpretácia vybraných pracovnoprávnych pojmov a termínov
4.3.1. Tehotná zamestnankyňa a tehotná žena, dojčiaca zamestnankyňa a dojčiaca žena
4.3.2. Doby a lehoty 
4.3.3. Mzda, plat a odmena 
4.3.4. Rodinný príslušník, člen rodiny a blízka osoba
4.3.5. Splnomocnenie a poverenie
4.3.6. Žiť sám a spoločná domácnosť
4.3.7. Rodičovská dovolenka 
4.3.8 Vágne pojmy v pracovnom práve 
4.3.8.1. Vážne dôvody, výnimočné prípady 
4.3.8.2. Starostlivosť 

Záver
Resumé
Zoznam použitej literatúry
Menný register 
Vecný register

Právne normy regulujú každodenný život. O právach a povinnostiach, ktoré z týchto noriem pre nás vyplývajú, sa dozvedáme vďaka jazyku. Je preto veľmi dôležité, aby boli vytvárané tak, aby im rozumeli všetky vrstvy spoločnosti, nielen percipienti s právnickým vzdelaním.

Zákonník práce je normou každodenného použitia a doteraz neexistuje žiadna publikácia približujúca či objasňujúca pochopenie ustanovení tohto zákona prizmou jeho jazyka. Hlavným cieľom publikácie je aplikovať získané lingvistické poznatky o úskaliach zrozumiteľnosti právneho jazyka pre širokú verejnosť na Zákonník práce a umožniť tak jeho adekvátnejšie porozumenie. Našou ambíciou nie je komplexný výklad ustanovení Zákonníka práce, ktoré vzbudzujú zdanie nezrozumiteľnosti pre bežného adresáta. Zamerali sme sa na vybrané problémové javy odsledované a zistené v priebehu riešenia grantového projektu VEGA č. 1/0526/17 Lingvistické a sankčné mechanizmy pri tvorbe a pôsobení noriem pracovného práva a snažili sme sa o konceptuálny prístup k ich skúmaniu obohatený o empirický prieskum.

Jadro práce tvoria štyri kapitoly. Prvá obsahuje teoretické a metodologické východiská výskumu, druhá kapitola sa zaoberá charakteristickými znakmi právneho jazyka, tretia kapitola analyzuje bližšie právny jazyk Zákonníka práce z pohľadu jeho vetnej skladby so zameraním na spájacie prostriedky a posledná kapitola predstavuje explanáciu niektorých pracovnoprávnych pojmov a termínov.

Popri metódach typických pre prácu s právnym textom sme sa opierali o metódy lingvistiky a naštudované fundamentálne výsledky výskumu terminológie. Hoci je téma predkladanej monografie interdisciplinárna a spája poznatky lingvistiky, logiky a práva, považujeme ju za právnickú publikáciu. Spôsobom spracovania je tak táto publikácia vhodná pre právnikov a ďalšie povolania profesijne sa orientujúce na oblasť pracovného práva.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie