Právny jazyk v aplikačnej praxi

ONLINE

978-80-8152-726-5

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Marcel Dolobáč, Ľuboš Dobrovič
Rok vydania:2019
Dostupné od:1.4.2019
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:142
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Poznámka:Zborník vznikol ako čiastkový výstup z riešenia grantovej úlohy projektu VEGA č. 1/0526/17 „Lingvistické a sankčné mechanizmy pri tvorbe a pôsobení noriem pracovného práva”.

Popis

Recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie

Tento recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie prezentuje príspevky z vedeckej e-konferencie Právny jazyk v aplikačnej praxi, ktorá sa konala dňa 3. až 21. decembra 2018

Právny jazyk vyjadrený v právnych normách je jazyk špecifický, mal by byť jednoznačný, stručný, bez možnosti rôznych interpretácií. Ideálny svet, ktorý nejestvuje, ale treba sa oň pokúsiť? Výkladové komplikácie a nejednoznačnosť právneho jazyka a zvolených výrazov (najmä v Zákonníku práce) viedlo katedru pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia UPJŠ v Košiciach k spracovaniu grantovej úlohy VEGA č. 1/0526/17 „Lingvistické a sankčné mechanizmy pri tvorbe a pôsobení noriem pracovného práva”.

V rámci plnenia uvedenej grantovej úlohy katedra zorganizovala ekonferenciu, ktorá bola prístupná nielen odborníkom z pracovnoprávnej oblasti, ale aj z iných odvetví práva. Zisťujeme (hoc nie sme prekvapení), že problematickosť výkladu trápi nielen pracovné právo. Jednotlivé príspevky v zborníku sú tak do istej miery interdisciplinárne, aj keď s prevahou pracovného práva. Veríme, že predložený zborník je len úvodom do širšej práce a hlbšieho štúdia právneho jazyka aj iných odborníkov než predstaviteľov teórie práva. Rovnako veríme, že jednotlivé príspevky inšpirujú aj vás, čitateľov.

Autori

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie