Sankcie v pracovnom práve

ONLINE

978-80-8152-807-1

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Marcel Dolobáč • Ľuboš Dobrovič • Ivan Kundrát
Vedecký redaktorprof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.
Rok vydania:2019
Dostupné od:23.12.2019
Vydanie:1. vydanie
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:158
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra pracovného práva a sociálneho zabezpečenia
DOI:Publikácia bola vydaná v rámci riešenia grantového projektu VEGA č. 1/0526/17 „Lingvistické a sankčné mechanizmy pri tvorbe a pôsobení noriem pracovného práva”.

Popis

Hypotéza, dispozícia, sankcia. Štandardné trojčlenenie právnej normy, ktoré sa prednáša poslucháčom právnických fakúlt v prvom ročníku ich štúdia. Tri pojmy, ktoré študenti z ich pohľadu nepochybne ovládajú, súčasne však trápia právnu vedu, ktorá sa k nim opakovane vracia. Publikácia nemá ambíciu sa v teoretickom ponímaní zamerať na všetky aspekty právnej normy, zameriava sa len na jeden z nich a ako samotný názov napovedá, je nim sankcia.

Teoretické prístupy k chápaniu pojmu sankcia nie sú jednotné. V pracovnom práve zvlášť. Teoreticko-právne zistenia sú ťažiskom prvej časti monografie, ktorá predstavuje vstup do aplikačných problémov zachytených v druhej časti pojednávajúcej o súkromnoprávnych sankciách v pracovnom práve.

Druhá časť, súkromnoprávne sankcie. Hoc laický čitateľ, ktorý vezme publikáciu do rúk a nahliadne do druhej časti, okamžite nachytá kolektív autorov. Oprávnene sa môže zaraziť, že pri sankciách nevidí skončenie pracovného pomeru, veď aká iná sankcia sa uplatní voči zamestnancovi, ak nie výpoveď, okamžité skončenie pracovného pomeru či skončenie v skúšobnej dobe? Bezpochyby pravda. Autori sa priznávajú, opomenuli skončenie pracovného pomeru, upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny a aj odmeňovanie. Ide však o natoľko komplexné témy, že ich zachytenie v monografii so snahou o nový, iný náhľad na sankcie by bolo len cestovným poriadkom, nie poctivou analýzou. Zámerom autorov bol pohľad na menej pertraktované sankcie, ktoré dopĺňajú už vyššie spomenuté možnosti skončenia pracovného pomeru.

Tretia časť, verejnoprávne sankcie. Mnohé normy pracovného práva sa svojim sémantickým zložením javia ako imperfektné bez účinnej zákonnej sankcie, čo možno vnímať ako oslabenie objektívnych normatívnych modalít, ktorými sú dovolenie a nedovolenie. Nie je tomu však tak. Kolektív autorov považuje pracovné právo primárne za odvetvie súkromného práva, avšak nemožno opomenúť výrazný zásah verejného 6 práva do súkromnoprávnych, resp. pracovnoprávnych vzťahov. Odráža sa najmä vo verejnej povahe sankcií.

Naostatok ešte jedna poznámka. Monografiu spracovali traja autori, ktorých vklad je rovnocenný, viedli polemiky a v mnohom sa nevedeli zhodnúť. Dúfame, že aj čitateľ sa do tohto názorového sporu pripojí a predložená monografia ho podnieti k úvahám a ďalšej vedeckej činnosti.

Monografia bola spracovaná ako výstup projektu VEGA č. 1/0526/17 Lingvistické a sankčné mechanizmy pri tvorbe a pôsobení noriem pracovného práva.

Autori

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie