Ochrana, prevencia a zodpovednosť v právnych vzťahoch

ONLINE

978-80-8152-871-2

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Ivan Kundrát, Katarína Skolodová, Monika Minčičová
Rok vydania:2020
Dostupné od:01.08.2020
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina, angličtina
Počet strán:590
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra pracovného práva a sociálneho zabezpečenia
Poznámka:Zborník vznikol ako čiastkový výstup z riešenia grantovej úlohy projektu APVV-16-0002 – Duševné zdravie na pracovisku a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca.

Popis

Recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie

Pokračovanie v tradícii usporiadania medzinárodnej vedeckej konferencie určenej pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov nebolo výnimkou ani v tomto roku. Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, Právnickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach si ako organizátor tohtoročnej medzinárodnej vedeckej konferencie zvolila tému s titulom „Ochrana, prevencia a zodpovednosť v právnych vzťahoch.“ Priebeh platformy pre prezentáciu a konfrontáciu vedeckých poznatkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov sa z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie a zrušenia vedeckých, odborných a iných hromadných podujatí, preniesol do virtuálnej podoby. Elektronická forma konferencie v podobe online diskusie sa uskutočnila v dňoch 3. až 17. apríla 2020. Pôsobenie ochrannej funkcie práva, prevenčné povinnosti, ale aj následne vznikajúce zodpovednostné vzťahy sú bohatým zdrojom námetov pre vedecké skúmanie, kladenie otázok a nachádzanie odpovedí na škálu teoretických i aplikačno-právnych problémov v každom odvetví verejného a súkromného práva. Dôkazom veľkoryso ponímanej témy je predkladaný zborník vedeckých príspevkov. Zborník, vytvorený v rámci riešenia grantovej úlohy APVV-16-0002 – Duševné zdravie na pracovisku a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca, zachytáva obsahovo rôznorodé zábery právnej regulácie z viacerých oblastí práva, od autorov pôsobiacich v akademickom prostredí a v právnej praxi. Napriek rôznosti vedeckého zamerania autorov sa predkladané príspevky vyznačujú jednotiacou líniou korešpondujúcou s ústrednou témou a vyobrazujú vzájomnú previazanosť právnych odvetví.                 

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie