Obchodné a pracovné právo: Na spoločnej vlne

ONLINE

978-80-574-0285-5

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Natália Kalinák - Andrej Oriňak
Rok vydania:2024
Dostupné od:15.02.2024
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:163
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Poznámka:Študentské sympózium bolo realizované v rámci riešenia projektov VEGA č. 1/0291/23 „Legislatívne výzvy pre pracovné právo pri tvorbe diverzných a inkluzívnych pracovísk“; VEGA 1/0259/22 „Nové prístupy k riešeniu finančných ťažkostí podnikateľa“
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva spolu s Katedrou pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach zorganizovala v poradí už VIII. ročník študentského sympózia, tentokrát z obchodného, pracovného a medzinárodného práva súkromného, ktoré sa uskutočnilo na pôde Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach dňa 1. decembra 2023. Študentské sympózium pod názvom Obchodné a pracovné právo na spoločnej vlne bolo realizované ako súčasť riešených výskumných projektov VEGA 1/0259/22 a  VEGA č. 1/0291/23.

Cieľom každoročne organizovaných sympózií je vytvoriť diskusnú platformu pre študentov a študentky pod dohľadom mentorov z radov členov katedry, a to učiteľov, vedecko-výskumných pracovníkov a doktorandov. Téma tohtoročného sympózia priniesla diskusiu o zaujímavých teoretických a praktických právnych problémoch tematicky zameraných na synergiu obchodného práva a pracovného práva. Študenti sa venovali aktuálnym otázkam súvisiacim s postavením podnikateľov, konaním obchodných spoločností v pracovnoprávnych vzťahoch ako aj povinnosťami a zodpovednosťou zamestnancov. Neopomenuté nezostali ani témy zdieľanej ekonomiky, genderových kvót v orgánoch obchodných spoločností a nekalosúťažného podplácania. 

Pri spracovaní jednotlivých tém mali študenti a študentky možnosť zdokonaliť svoje analytické myslenie a argumentačné schopnosti, pričom si mohli precvičiť písanie právneho odborného textu, ktoré v praxi neraz zvýši úspešnosť každého právnika. Študenti mali možnosť rozvíjať svoje kritické myslenie a naučiť sa jasne formulovať vlastné názory na aktuálne právne otázky. Po prezentácii príspevkov sa do plodnej diskusie zapájal nielen kolektív pedagógov a vedeckých pracovníkov, ale aj samotní študenti, ktorí kládli celý rad originálnych otázok. Každému účastníkovi z radov študentov bol za aktívnu participáciu na sympóziu udelený certifikát. Predkladaný zborník je výstupom prác študentov a študentiek z tohto podujatia. 

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie