Finančné právo a daňové právo v 21. storočí - Recenzovaný zborník príspevkov z III. ročníka študentského sympózia

ONLINE

978-80-574-0272-5

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Adrián Popovič - Jozef Sábo - Anna Vartašová
Rok vydania:2023
Dostupné od:21.12.2023
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina, angličtina
Počet strán:88
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Poznámka:Zborník je podporený v rámci projektu VEGA č. 1/0485/21: „Súčasnosť a východiská reformovania systému vlastných zdrojov rozpočtu EÚ (právne a ekonomické aspekty aj v kontexte dôsledkov pandémie ochorenia COVID-19)“
Poznámka:v rámci projektu VEGA č. 1/0214/21: „Daň z nehnuteľností – právny stav a potenciál“ a v rámci projektu APVV-19-0124 „Daňové právo a nové javy v ekonomike (digitálne služby, zdieľaná ekonomika, virtuálne meny)“.
DOI:https://doi.org/10.33542/FDP-0272-5
Licencia:Creative Commons BY NC (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne)

Popis

V dňoch 5. až 6. júna 2023 sa na pôde Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia V. slovensko-české dni daňového práva zameraná na tému Daňové právo a nové javy v ekonomike. Pri tejto príležitosti bolo dňa 7. júna 2023 pre študentky a študentov Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach zorganizované študentské sympózium na tému: ,,Finančné právo a daňové právo v 21. storočí". Zameranie sympózia bolo zvolené vzhľadom na obsahovú nadväznosť s grantovým projektom VEGAč.1/0485/21: „Súčasnosť a východiská reformovania systému vlastných zdrojov rozpočtu EÚ (právne a ekonomické aspekty aj v kontexte dôsledkov pandémie ochorenia COVID-19)", s grantovým projektom VEGA č. 1/0214/21: ,,Daň z nehnuteľností -právny stav a potenciál" a grantovým projektom APVV-19-0124 pod názvom „Daňové právo a nové javy v ekonomike (digitálne služby, zdieľaná ekonomika, virtuálne meny)", ktorých riešenie v tomto čase prebieha na Katedre finančného práva, daňového práva a ekonómie Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Výstupom z tohto sympózia je predkladaný recenzovaný zborník príspevkov, v rámci ktorého sa študenti zameriavajú na skúmanie problematiky nových javov v digitálnej ekonomike (virtuálne meny a zdieľaná ekonomika), no i problematiky rozpočtového procesu, rozhodovacej činnosti Súdneho dvora EÚ a teoreticko-právnych otázok daňovej spravodlivosti s ohľadom na vývoj daňového práva.

Autori sa tiež podrobne venujú vo svojich príspevkoch posúdeniu aktuálnej situácie v skúmanej oblasti a prezentujú aj návrhy de lege ferenda, ktoré by mohli prispieť k rozvoju a zlepšovaniu viacerých aspektov zdaňovania, čím je predložené dielo prínosom nielen pre právnu vedu, ale aj pre aplikačnú prax.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie