Právo fondov EÚ v teórii a praxi

ONLINE

978-80-8152-953-5

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Alena Krunková • Simona Farkašová
Rok vydania:2020
Dostupné od:23.12.2020
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:97
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Poznámka:Zborník bol vydaný v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

ZBORNÍK PRÍSPEVKOV z medzinárodnej vedeckej konferencie PRÁVO FONDOV EÚ V TEÓRII A PRAXI
konanej dňa 3. októbra 2019 v Košiciach

Dňa 3. októbra 2019 sa v Historickej aule rektorátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach konala Medzinárodná vedecká konferencia s názvom „Právo fondov EÚ v teórii a praxi“ pod gesciou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Organizačne ju zastrešila Katedra ústavného práva a správneho práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Uvedené vedecké podujatie bolo prirodzeným vyústením riešenia grantovej schémy „Príprava nových kapacít pre EŠIF II.“ – NAKAP. V rámci tohto projektu vznikol na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach nový predmet „Právo a fondy EÚ“, ktorý sa vyučuje v magisterskom študijnom programe v odbore „Právo“.

Konferencie sa zúčastnili predstavitelia akademickej sféry, pedagógovia Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorí predmet vytvorili a ďalej participujú na výučbe. Obohatením boli účastníci z praxe, či už z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, z Úradu pre verejné obstarávanie SR, z Najvyššieho kontrolného úradu SR, resp. z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Veľmi hodnotné informácie na konferencii zazneli aj od predstaviteľov Ministerstva pro místní rozvoj ČR, zástupcov OECD, či od Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Prednesené príspevky vysoko odborným spôsobom reflektovali aktuálnu problematiku, pomenovali problémové miesta i načrtli vhodné riešenia polemických miest.

Z jednotlivých vystúpení účastníkov konferencie sa tak podarilo zostaviť rozsahom síce nie veľké, no hodnotou veľmi pozoruhodné dielo, ktoré znamenitým spôsobom prepája teóriu a prax a rozširuje tak poznatky v ešte stále zložitej problematike právnej úpravy fondov Európskej únie.

doc. JUDr. Alena KRUNKOVÁ, PhD.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie