Ochrana kultúrnych hodnôt prostriedkami medzinárodného a regionálneho práva

ONLINE

978-80-8152-314-4

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Adam Giertl • Ľudmila Elbert
Rok vydania:2015
Dostupné od:2015
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:154
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Ústav:Ústav európskeho práva
Poznámka:Zborník vznikol v rámci riešenia projektu APVV-0823-11 – Regionalizmus a jeho prínos pre medzinárodné právo.

Popis

Zborník príspevkov z VIII. študentského sympózia konaného dňa 20.- 21. apríla 2015 v Danišovciach

Dobytie historického sýrskeho mesta Palmýra bojovníkmi radikálneho Islamského štátu vyvolalo zdesenie v svetovej verejnosti. Hlavnou príčinou je barbarizmus s kým táto organizácia postupuje a to nie len vo vzťahu k pokladom svetového kultúrneho dedičstva. Situácia na blízkom východe kde sa v priamom ohrození ocitajú kultúrne poklady nevyčísliteľnej hodnoty ukazuje aké krehké je svetové kultúrne dedičstvo. Reakcia medzinárodnej verejnosti a svetových lídrov ukazuje ako citlivo je vnímaná deštrukcia kultúrneho dedičstva.

Citovaný výrok, ktorí zostavovatelia zvolili súvisí s hrozbou ktorú predstavuje Islamský štát – avšak duch tohto výroku možno použiť na akékoľvek kultúrne bohatstvo, ktoré patrí do svetového kultúrneho dedičstva. Zničenie alebo poškodenie týchto hodnôt predstavuje predovšetkým stratu pre ľudstvo ako také. Každý zničený artefakt svetového kultúrneho dedičstva predstavuje zánik jedinečného odkazu, ktorý zanechali minulé generácie pre budúcnosť. Pritom kultúrnym dedičstvom musíme rozumieť široké spektrum statkov – hmotných aj nehmotných. Ich právna ochrana bola témou tohtoročného sympózia. Tak ako každý spoločenský záujem aj ochranu kultúrneho dedičstva možno zabezpečiť rôznymi mechanizmami a zastrešiť rôznymi formami spoločenskej organizácie. Tieto rôznorodé postupy zastrešuje právo ako normatívny systém. Otázkou pre VIII. ročník sympózia z medzinárodného práva bolo, akú úlohu pri ochrane kultúrneho dedičstva má medzinárodné právo. V kontexte európskeho regiónu bola skúmaná úloha Európskej únie ako regionálnej organizácie.

Tematicky boli príspevky zameraním odlíšené na také, ktoré sa zaoberali témami všeobecného medzinárodného práva a príspevky, ktorých pozornosť smerovala k medzinárodnému právu regionálnemu a právu Európskej únie. Tém jednotlivých príspevkov sa zhostili predovšetkým študenti druhého ročníka Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Už po niekoľkýkrát sa stalo, že k sympóziu prispejú aj študenti vyšších ročníkov čo prispieva ku kvalite výstupov z podujatie. Výsledkom práce, ktorú študenti venovali svojim príspevkom je predkladané dielo. Zborník je tematicky rozdelený na dve časti – jednak na príspevky zamerané na všeobecné medzinárodné právo a v druhej časti na príspevky venované úprave regionálneho medzinárodného práva a práve EÚ. Zborník v urči-tých aspektoch zapadá do širšieho kontextu výskumu, ktorý prebieha na Ústave európskeho práva a oddelení medzinárodného práva a ktorý sa zameriava na skúmanie vplyvu regionalizmu na všeobecné medzinárodné právo a vice versa.

Poďakovanie za úspešné usporiadanie sympózia z medzinárodného práva patrí predovšetkým dlho-ročnému odbornému garantovi podujatia prof. JUDr. Jánovi Klučkovi, CSc. za jeho podporu a cenné postrehy k príspevkom, ako aj doc. JUDr. Martine Jánošíkovej, Ph.D., riaditeľke Ústavu európskeho práva za pomoc pri organizácií a zastrešenie podujatia.

Zostavovatelia

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie