Informačná spoločnosť a medzinárodné právo

ONLINE

978-80-8152-028-0

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Adam Giertl • Ľubica Gregová Širicová
Rok vydania:2013
Dostupné od:25.07.2013
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:136
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Ústav:Ústav európskeho práva
Poznámka:Zborník vznikol v rámci riešenia projektu APVV-0823-11 Regionalizmus a jeho prínos pre medzinárodné právo.

Popis

Zborník príspevkov zo V . študentského sympózia konaného v dňoch 21. - 22. apríla 2013

Francúzsky delegát v Komisii pre ľudské práva, diskutujúc o zaradení pojmu „médiá" do článku o slobode prejavu v návrhu Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, prezieravo vyzýval ostatných členov komisie k predvídavosti ohľadne informač- ných médií budúcnosti.1 Diskusia prebehla v roku 1950, kedy o vplyve internetu na spolo- čenské vzťahy ešte naozaj nemohli delegáti tušiť. Keďže je v dnešných dňoch už jasné, že informačné technológie významne vplývajú na právo, medzinárodné právo nevynímajúc, rozhodli sa organizátori študentského sympózia venovať jeho šiesty ročník téme „Infor- mačná spoločnosť a medzinárodné právo".

Študenti Právnickej fakulty sa po prihlásení na sympózium najskôr venovali príprave svoj- ho príspevku, pričom každý z účastníkov mal v prípade potreby k dispozícii konzultanta. Zoznam konzultantov popri členoch Ústavu európskeho práva, oddelenia medzinárodného práva, bol tohto roku rozšírený o odborníka na právo duševného vlastníctva, Mgr. Martina Husovca, absolventa našej Právnickej fakulty a v súčasnosti IMPRS-CI doktoranda pôsobia- ceho na Inštitúte Maxa Plancka pre duševné vlastníctvo a súťažné právo. Aj touto cestou ďakujeme, že venoval svoj čas študentom a pomohol im cennou radou pri príprave ich príspevkov. Po ukončení prípravnej fázy sa konalo samotné sympózium, ktorého cieľom bolo prezentovať vypracované príspevky a rozvinúť o nich diskusiu. Prednesené príspevky svojím zameraním odrážali široké spektrum prienikov medzinárodného práva a informačnej spoločnosti.

Ukončená „päťročnica" bola pre organizátorov výzvou, ako myšlienku sympózií posunúť ďalej a úroveň podujatia vylepšovať. Zmenou oproti predchádzajúcim ročníkom sa stalo nové miesto konania sympózia. Učebno-výcvikové zariadenie Univerzity Pavla Jozefa Šafá- rika v Danišovciach poskytlo pre účastníkov sympózia príjemné prostredie pre diskusie v rámci sympózia i mimo neho. Po prvý krát bol program sympózia rozdelený do dvoch dní. Umiestnenie podujatia do priestorov mimo fakulty sa stretlo s pozitívnym ohlasom u účastníkov. Mimoriadne nás teší, že aj v tomto roku sa opätovne na Právnickej fakulte našla skupina študentov ochotných venovať svoj čas a námahu medzinárodnému právu i mimo rámca jeho povinnej výučby.

Radi by sme zároveň na tomto mieste vyjadrili vďaku p. prof. JUDr. Jánovi Klučkovi, CSc., doc. JUDr. Kristiánovi Csachovi, PhD., LL.M., a JUDr. Ľudmile Pošivákovej za podporu pri organizácii podujatia a množstvo podnetných vystúpení v rámci sympózia. Osobitné poďakovanie by sme chceli vysloviť odbornému garantovi sympózia, p. prof. JUDr. Jánovi Klučkovi, CSc., ktorému vďačí sympózium za mnohé: počnúc výberom témy až po cenné postrehy v priebehu sympózia. Prof. Klučka sa na sympóziu tradične ujal aj záverečného slova a zhrnul závery, ktoré vyplynuli z vystúpení študentov a z následných diskusií. 

Zostavovatelia

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie