Európska prokuratúra v Slovenskej republike

ONLINE

978-80-574-0218-3

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Martina Jánošíková - Dominika Marčoková Becková
Rok vydania:2023
Dostupné od:14.06.2023
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník vedeckých prác
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:278
Poznámka:Publikácia vznikla v rámci riešenia projektu podporeného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja č. APVV-18-0421 Európska prokuratúra v súradniciach ústavného poriadku Slovenskej republiky ako posilnenie európskej integrácie prostredníctvom práva.
DOI:https://doi.org/10.33542/EPSR-0218-3
Licencia:Creative Commons BY NC (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne)

Popis

Recenzovaný zborník vedeckých prác je venovaný problematike Európskej prokuratúry a je výsledkom riešenia projektu podporeného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja č. APVV-18-0421 Európska prokuratúra v súradniciach ústavného poriadku Slovenskej republiky ako posilnenie európskej integrácie prostredníctvom práva. Autori vedeckých prác sa vo svojich prácach venujú problematike Európskej prokuratúry v kontexte práva Európskej únie a trestného práva, ako aj vzťahu Európskej prokuratúry s vnútroštátnou prokuratúrou a orgánmi činnými v trestnom konaní. Vedecké práce uverejnené v zborníku sa zaoberajú témami dôvodov vzniku Európskej prokuratúry,  postavenia Európskej prokuratúry v inštitucionálnom systéme EÚ a SR, vzťahov kooperácie a koordinácie medzi Európskou prokuratúrou a prokuratúrou Slovenskej republiky, ochrany ústavnosti a zákonnosti postupov a rozhodnutí Európskej prokuratúry s osobitným zreteľom na ochranu základných práv, ako i prvým výsledkom a hodnoteniam pôsobenia Európskej prokuratúry v SR. Vďaka obsahovému spracovaniu príspevkov môže čitateľ získať ucelenejšiu predstavu o tomto novom orgáne Európskej únie, ktorý pôsobí v oblasti tradične spájanou so suverenitou štátu a predstavuje tak ďalší posun v integračných procesoch reprezentovaných Európskou úniou.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie