Medzinárodné právo súkromné

ONLINE

978-80-7097-741-5

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Kristián Csach • Ľubica Širicová
Rok vydania:2009
Dostupné od:08.04.2009
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:pomocný učebný text
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:88
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Ústav:Ústav európskeho práva

Popis

Medzinárodné právo súkromné doznalo v poslednom období dramatických zmien. Plne rozbehnutý proces komunitarizácie tohto právneho odvetvia nateraz nebol – a asi ani nemohol byť – účinne reflektovaný vnútroštátnym zákonodarcom. Za súčasného právneho stavu sa tak nezriedka v tej istej právnej otázke prelínajú právne predpisy komunitárneho pôvodu a úprava vnútroštátna (zosobnená najmä zákonom č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom) . Otázniky o obsolentnosti niektorých ustanovení tohto donedávna univerzálneho kodifikovaného predpisu medzinárodného práva súkromného vyvoláva predo- všetkým (nie však bezvýhradne) kolízna úprava obsiahnutá v tzv. nariadení „Rím I“ o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky, v tzv. nariadení „Rím II“ o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky a najnovšie aj v nariadení Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti. Rešpektujúc princíp prednosti všeobecne záväzných aktov Spoločenstva pred zákonom sa správna aplikácia normatívnych textov nezaobíde bez schopnosti pohotovej orientácie v normách a ich následnej komparácie. Študent a ktokoľvek iný je preto konfrontovaný s množstvom právnych predpisov podstatného rozsahu a detailnosti úpravy. V súčasnosti okrem systematicky usporiadaných odkazov na internetových stránkach Ministerstva spravodlivosti nenachádzame ucelený materiál, ktorý by ponúkal prehľad právnych predpisov v oblasti medzinárodného práva súkromného a procesného.

Z toho dôvodu sa členovia Ústavu európskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach rozhodli ponúknuť študentom zbierku materiálov na štúdium medzinárodného práva súkrom- ného a procesného. Predkladaný materiál by mal čitateľnou formou poskytnúť prehľad relevantných práv- nych predpisov, resp. ich častí. Výber prameňov a ich usporiadanie bol zvolený s ohľadom na obsahové zameranie predmetu Medzinárodné právo súkromné a jeho sylaby.

V snahe umožniť priebežnú aktualizáciu týchto materiálov bola zvolená forma internetového zverejnenia. Zverejnenie bude preto priebežne upravované, prípadne dopÍňané podľa zmeny právnej úpravy.

Veríme, že predkladaný materiál nielen uľahčí štúdium predmetu Medzinárodné právo súkromné, ale prispe- je aj k zvýšeniu záujmu právnej obce o samotnú oblasť medzinárodného práva súkromného a procesného.

Zostavovatelia

OBSAH

 1. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I) 

 2. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 z 11. júla 2007 o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky (Rím II) 

 3. Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Brusel I – konsolidované znenie) 

 4. Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností (Brusel II) 

 5. Nariadenie Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti 

 6. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky 

 7. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007 ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu 

 8. Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (výňatky) 

 9. Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom 

 10. Zákon č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve (výňatky)

 11. Nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach 

 12. Nariadenie Rady (ES) č. 1348/2000 z 29. mája 2000 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch 

 13. Dohovor o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí (10. jún 1958, New York) 

 14. Zákon č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní (výňatky)

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie