Regionalizmus: Stav, východiská, perspektívy

ONLINE

978-80-8152-071-6

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovateľ:Adam Giertl
Rok vydania:2013
Dostupné od:29.11.2013
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník vedeckých prác
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:172
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Ústav:Ústav európskeho práva a oddelenie medzinárodného práva
Poznámka:Zborník vznikol v rámci riešenia projektu APVV-0823-11 s názvom "Regionalizmus a jeho prínos pre všeobecné medzinárodné právo"

Popis

Zborník vedeckých prác

Medzinárodné právo nepredstavuje jednoliaty monolit uniformných právnych noriem. Ide o právny systém, ktorý je vo svojej podstate vytváraný konsenzom štátov. Je prejavom spoločnej vôle viacerých subjektov o tom, čo má byť medzi nimi záväzné a platiť ako právo. Z tohto poznania vyplýva fakt, že v rôznych častiach sveta sa budú potreby právnej úpravy odlišovať. Dôsledkom tejto situácie je vytváranie regionálnych zoskupení, kde platia do určitej miery špecifické právne pravidlá. Ako vo svojej štúdii publikovanej v tomto zborníku poukazuje prof. Klučka, regionalizácia môže prebiehať tak na zmluvnom základe, ako aj na základe inštitucionálnom. Regionalizmus v práve teda prináša mnoho zaujímavých otázok, ktorými sa zaoberá právna veda. K poznaniu v tejto oblasti má ambíciu prispieť aj predkladaný zborník vedeckých prác.

Výskumu problematiky regionalizmu v rôznych jej aspektoch sa venujú členovia Ústavu európskeho práva a oddelenia medzinárodného práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach v rámci projektu APVV-0823-11 s názvom: Regionalizmus a jeho prínos pre všeobecné medzinárodné právo.

Obohatením tohto výskumu sú bezpochyby príspevky odborníkov z oblasti medzinárodného práva súkromného. Práve časťou venovanou medzinárodnému právu súkromnému a právu európskemu zborník začína. Uvedenia problematiky regionalizmu v oblasti medzinárodného práva súkromného sa ujali prof. Bogdan z Univerzity v Lunde a prof. Rozehnalová z Masarykovej univerzity v Brne. Úvodné príspevky sa zameriavajú na všeobecnú rovinu problematiky a osvetľujú vzťah regionalizmu a univerzalizmu v tejto právnej oblasti. Ďalšie príspevky sa sústreďujú na osobitné súkromnoprávne témy. Rozsah tém, ktorým sa autori venujú, siaha od konkurencie univerzálnych a regionálnych noriem pri náhrade škody až po problematiku európskeho súťažného práva.

Druhá časť publikácie sa zameriava na otázky regionalizmu v oblasti medzinárodného práva verejného. Úvodná štúdia prof. Klučku sa venuje téme regionalizmu v rovine inštitucionálnej a zmluvnej, pričom predstavuje všeobecno-teoretický základ pre nasledujúce príspevky. Čo sa týka regionalizmu na poli medzinárodného práva verejného, táto problematika rezonuje predovšetkým v oblasti ľudských práv. Príspevky zamerané na ľudské práva sa venujú širokému spektru otázok, ktoré so sebou čo do rozsahu široká problematika ľudských práv prináša, od práva na životné prostredie až po problematiku regionálnej ochrany ľudských práv na africkom kontinente. Autori sa samozrejme venovali aj európskemu modelu ochrany ľudských práv či už v otázkach ochrany pred segregáciou, alebo v súvislosti s uplatňovaním Európskeho dohovoru o ľudských právach v horizontálnych vzťahoch medzi jednotlivcami. V tejto časti publikácie sa čitateľ stretne aj s príspevkami zameranými na tematiku Antarktídy ako osobitného právneho režimu celého kontinentu, ako aj s príspevkami zameranými na problematiku medzinárodnej bezpečnosti a pôsobenia regionalizácie v tejto oblasti. Túto časť uzatvára príspevok doc. Csacha, v ktorom sa autor venuje interregionálnym aspektom práva medzinárodného obchodu.

Radi by sme poďakovali recenzentom za ich cenné a podnetné rady k spracovaniu tohto zborníka. Veríme, že tento zborník pootvorí okná poznania nielen odborníkom venujúcim sa medzinárodnému (súkromnému aj verejnému právu) či európskemu právu, ale bude podnetným a obohacujúcim príspevkom pre celú právnu vedu.

Adam Giertl

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie