Zborník príspevkov z X. ročníka študentského sympózia z medzinárodného a eu-rópskeho práva

ONLINE

978-80-8152-517-9

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovateľ:Adam Giertl (ed.)
Rok vydania:2017
Dostupné od:10.08.2017
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:193
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Ústav:Ústav medzinárodného práva a európskeho práva

Popis

Zborník príspevkov študentského Sympózia z medzinárodného práva a európskeho práva konaného dňa 28. apríla 2017 na pôde Právnickej fakulty UPJŠ Košiciach

Študentské sympózium je pravidelne poriadané Ústavom medzinárodného práva a európskeho práva a v roku 2017 je konané už jubilejná desiata edícia študentského sympózia, ktoré postupom času záber záujmu rozšírilo aj do oblasti európskeho práva. S tradíciou konania študentských sympózií je spojený aj dobrý zvyk prípravy zborníka príspevkov z každého podujatia. Desiaty ročník pochopiteľne nie je výnimkou a tak sa čitateľom dostáva „do rúk“ desiata edícia zborníka príspevkov študentského sympózia. Po minulé roky bolo sympózium vždy zamerané na konkrétnu oblasť právnej úpravy medzinárodného a európskeho práva. Tak sa predmetom skúmania účastníkov sympózií stali otázky migrácie (2016), ochrany kultúrnych hodnôt (2015) alebo problematike kyberpriestoru (2013). Tento rok sa vzhľadom na to, že ide o jubilejný desiaty ročník organizátori sympózia poňať zameranie sympózia prierezovo a pripomenúť si niektoré významné míľniky vývoja medzinárodného práva, ktoré sa udiali v rokoch ukončených číslom sedem.

Čitateľovi sú predstavené príspevky zamerané na medzinárodné právo ozbrojených konfliktov (Haagska mierová konferencia – 1907), medzinárodné humanitárne právo (Dodatkové Protokoly k Ženevským dohovorom z roku 1977). Autori sa venovali aj nanajvýš aktuálnym témam akými sú otázky postavenia utečencov (Dohovor o právnom postavení utečencov – 1957) a environmentálne témy (Biela kniha o obnoviteľných zdrojoch energie z roku 1997). Osobitne zaujímavé sú príspevky venované jednému z kľúčových rozhodnutí vo veci Gabčíkovo-Nagymaros (Zmluva o výstavbe vodného diela – 1977, Rozsudok MSD – 1997) alebo medzinárodnému kozmickému právu (Kozmická zmluva – 1967). Priestor je venovaný aj ochrane jednotlivca pred zločinmi či už v rovine materiálnej (napr. Európsky dohovor na zabránenie mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu – 1987) alebo procesnej prostredníctvom zriaďovania medzinárodných súdnych tribunálov ako bol napríklad Špeciálny tribunál pre Libanon zriadený v roku 2007. V závere zborníka prinášame aj prehľad doteraz spracovaných príspevkov, ktoré boli publikované v priebehu dekády konania študentských sympózií na pôde Ústavu medzinárodného práva a európskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

JUDr. Adam Giertl

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie