Miesto, úloha a význam vnútroštátneho práva

pri zabezpečovaní plnenia záväzkov vyplývajúcich z medzinárodného práva a európskeho práva.

Dominika Becková • Adam Giertl (eds.)

ONLINE

978-80-8152-595-7

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Dominika Becková • Adam Giertl
Rok vydania:2018
Dostupné od:22.03.2018
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník vedeckých prác
Jazyk publikácie:slovenčina, angličtina, čeština
Počet strán:566
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Ústav:Ústav medzinárodného práva a európskeho práva

Popis

Zborník vedeckých prác doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov

Ústav medzinárodného práva a európskeho práva na začiatku roka 2018 ponúkol priestor doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom pre publikáciu vedeckých výstupov ich výskumu. Výsledkom tejto iniciatívy je predkladaný zborník vedeckých prác, ktoré sa v rôznych aspektoch zameriavajú na implementáciu medzinárodného práva a práva Európskej únie do vnútroštátneho poriadku. Tematicky je zborník delený do niekoľkých častí, ktoré sú venované príspevkom právno-teoretickým a príspevkom zameraným na medzinárodné právo verejné a právo EÚ. Príspevky sa venujú aj problematike ochrany ľudských práv, zameriavajú sa na postavenie a úlohy medzinárodných a nadnárodných súdnych orgánov, venujú sa otázkam životného prostredia, trestného a verejného práva. V zborníku nie sú opomínané ani vybrané problémy súkromného práva a priestor je venovaný aj príspevkom zameraným na zahraničné investície.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie