Oslava právneho štátu (Právny štát z pohľadu teórie štátu a práva a medzinárodného práva)

ONLINE

978-80-8152-022-8

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Ľudmila Pošiváková • Zuzana Antošová • Milan Kočan
Rok vydania:2013
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:104
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra teórie štátu a práva
Ústav:Ústav európskeho práva
Poznámka:Zborník vznikol v rámci riešenia grantovej úlohy projektu VVGS č.17/12-13 „Rechtsstaat“ alebo „Rule of Law“ v medzinárodnom práve“.

Popis

Zborník príspevkov zo študentskej rozpravy konanej dňa 24. apríla 2013 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach.

V súčasnom období sa o právnom štáte v širokej miere debatuje tak na úrovni akademickej, ako i na úrovni politickej. Táto debata súvisí nie len so snahou o nastolenie Rule of Law v štátoch, ktoré prešli od socialistického zriadenia na demokratické, ale aj v štátoch, ktoré sa zmietajú v rôznych nepokojoch, politických či náboženských. Avšak nejde len o debatu týkajúcu sa niektorých znakov Rule of Law, ktoré chýbajú vo vnútroštátnom práve, resp. znakov Rule of Law chýbajúcich na úrovni medzinárodného práva, ale aj o debatu o samotnej definícii a zmysle Rule of Law.

Právny štát by sme mohli prirovnať k ideálu, ktorý sa snaží dosiahnuť takmer každý štát. Aj v prípade vzniku samostatnej Slovenskej republiky sa ústavodarcovia rozhodli zaradiť medzi úvodné ustanovenia, ktoré by mali tvoriť jadro ústavy, že Slovenská republika je právny štát. Pre dosiahnutie ideálu právneho štátu je však okrem vyhlásenia potrebné prijať aj opatrenia, ktoré sú nevyhnutné pre nezávislé súdnictvo, demokraciu, efektívne uplatňovanie ľudských práv, deľbu moci a mnoho ďalších, ako elementy, ktoré charakterizujú právny štát.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie