Vplyv Európskej únie na trestné právo jej členských štátov

ONLINE

978-80-574-0172-8

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovateľ:Dominika Marčoková Becková
Rok vydania:2022
Dostupné od:19.12.2022
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník vedeckých prác
Jazyk publikácie:slovenčina, angličtina
Počet strán:136
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Ústav:Ústav medzinárodného práva a európskeho práva
Poznámka:Zborník je čiastkový výstup z riešenia projektu APVV-18-0421 Európska prokuratúra v súradniciach ústavného poriadku Slovenskej republiky ako posilnenie európskej integrácie prostredníctvom práva.
DOI:https://doi.org/10.33542/VEU-0172-8
Licencia:Creative Commons BY NC (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne)

Popis

Recenzovaný zborník vedeckých prác z  medzinárodnej vedeckej konferencie je výstupom z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala dňa 7. októbra 2022 v rámci riešenia grantového projektu APVV-18-0421 „Európska prokuratúra v súradniciach ústavného poriadku Slovenskej republiky ako posilnenie európskej integrácie prostredníctvom práva“. Na rozdiel od iných oblastí činností Európskej únie, do oblasti trestného práva a trestnej politiky začala Európska únia vstupovať až oveľa neskôr. Ide totiž o sféru, ktorá sa tradične spája so suverenitou štátu a preto členské štáty Európskej únie do nej len veľmi pomaly vpúšťajú Európsku úniu. Problematika vplyvu Európskej únie na trestné právo jej členských štátov sa z tohto dôvodu stáva vysoko aktuálnou a prináša mnohé otázky a aplikačné problémy. Autori sa vo svojich vedeckých prácach venujú rôznym problémom, ktoré prináša prienik Európskej únie do trestného práva. Medzi vedecké problémy a otázky, ktorým autori vo svojich prácach venovali pozornosť patria: dôvody pôsobnosti Európskej únie v oblasti trestného práva; vplyv normotvorby Európskej únie na trestné právo jej členských štátov; návrhy na zlepšenie existujúcej právnej úpravy, či už na úrovni Európskej únie alebo úrovni vnútroštátnej,  spolupráca Súdneho dvora Európskej únie a vnútroštátnych sudcov prostredníctvom prejudiciálneho konania v oblasti trestného práva; ako aj problematika Európskej prokuratúry.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie