Medzinárodné právo verejné (Materiály k štúdiu)

ONLINE

978-80-8152-006-8

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Ľudmila Pošiváková • Adam Giertl
Rok vydania:2013
Dostupné od:10.04.2013
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:pomocný učebný text
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:366
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Ústav:Ústav európskeho práva

Popis

Medzinárodné právo verejné je právnym odvetvím, na ktorého rozvoj vplývalo a stále vplýva celý rad udalostí majúcich celosvetový dopad. Medzi takéto významné udalosti zaraďujeme napríklad vznik celosvetovej organizácie presadzujúcej udržanie mieru, najprv v podobe Spoločnosti národov, neskôr v podobe Organizácie Spojených národov, ktoré boli reakciou na I. a II. svetovú vojnu. Práve obdobie po II. svetovej vojne je obdobím mohutného nárastu právnej úpravy medzinárodného práva (obdobie, ktoré označujeme ako obdobie súčasného medzinárodného práva). Jedným zo základných dokumentov je Charta Organizácie Spojených národov, v ktorej zmluvné štáty odsúdili vojnu ako prostriedok riešenia medzinárodných konfliktov a založili systém pokojného riešenia medzinárodných sporov. Taktiež dochádza k rozmachu právnej úpravy použitia ozbrojenej sily, ľudských práv alebo zmluvného práva, najmä v podobe kodifikačných dohovorov, ktoré zakotvujú kogentné normy medzinárodného práva i obyčajové medzinárodné právo. V druhej polovici 20. storočia dochádza k rozmachu zmluvnej úpravy už zaužívanej obyčajovej úpravy, ale aj nových, aktuálne sa rozvíjajúcich právnych odvetví, ako je kozmické právo alebo právo jadrovej energie, či právo životného prostredia. Pribúda veľký počet zmlúv, tzv. zakladajúcich, upravujúcich jednotlivé medzinárodné či regionálne organizácie.

Široká zmluvná úprava medzinárodného práva je často krát nesystematická a nepriehľadná. Vnútroštátny zákonodarca, ako je tomu aj v podmienkach Slovenskej republiky, sa nie zriedka uchyľuje k jednoduchému oznámeniu o prijatí medzinárodnej zmluvy bez zverejnenia jej plného textu. Jednou z možností, kde hľadať ako-tak ucelený zoznam aspoň najvýznamnejších medzinárodných zmlúv, ktorých je Slovenská republika zmluvnou stranou, sú stránky Ministerstva zahraničných vecí. Trúfame si však podotknúť, že kompletnejšie využiteľný materiál pre štúdium medzinárodného práva v nadväznosti na texty medzinárodných dokumentov zatiaľ nie je bezplatne a jednoducho prístupný. Preto sa zostavovatelia, ako členovia Ústavu európskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, rozhodli zostaviť a ponúknuť študentom systematicky zostavený súbor medzinárodných zmlúv a iných právnych dokumentov, ktoré sú významné pre medzinárodné právo ako také. Výber zahŕňa tak medzinárodné zmluvy, ktoré Slovenská republika ratifikovala a sú uverejnené v Zbierke zákonov, ako aj iné dokumenty relevantné pre lepšie chápanie medzinárodného práva. Úlohou tejto zbierky materiálov je podať pomocnú ruku študentom, ako aj širšej odbornej verejnosti pri oboznámení sa s medzinárodným právom, a to najmä poskytnutím systematicky usporiadaného prehľadu medzinárodných zmlúv relevantných s ohľadom na štruktúru výučby medzinárodného práva na právnickej fakulte UPJŠ. Formu elektronického zverejnenia sme zvolili s ohľadom na jednoduchší spôsob aktualizácie dokumentu a dostupnosti.

Predkladaný výber dokumentov z medzinárodného práva verejného sa pokúša mapovať medzinárodné právo tak z hľadiska historického, ako aj z hľadiska jednotlivých odvetví. Čitateľ v predkladanom výbere nájde niekoľko historických dokumentov, avšak výber sa zameriava najmä na aktuálne platné pramene práva. Výber sa orientuje podľa publikácie Medzinárodné právo verejné – všeobecná a osobitná časť od prof. Jána Klučku. Tomu zodpovedá aj delenie na všeobecnú a osobitnú časť. Všeobecná časť venuje pozornosť historickému vývoju medzinárodného práva, avšak primárne sa zaoberá ochranou jednotlivca a zodpovednostnými vzťahmi v medzinárodnom práve. Osobitná časť následne sleduje medzinárodnú úpravu jednotlivých inštitútov medzinárodného práva. Uvedomujeme si, že takto zostavený výber ponúka ďalší priestor na rozširovanie, avšak nazdávame sa, že takýto výber spĺňa základné požiadavky a je vyplnením určitej medzery v náuke medzinárodného práva.
Veríme, že predkladaná zbierka materiálov medzinárodného práva verejného bude pre študentov, a nie len pre nich, prínosná pri štúdiu medzinárodného práva verejného a prispeje k zvýšeniu povedomia v oblasti medzinárodného práva verejného.

Zostavovatelia

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie