Aktuálne otázky trestného práva z pohľadu európskeho a medzinárodného práva

ONLINE

978-80-574-0219-0

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovateľ:Dominika Marčoková Becková
Rok vydania:2023
Dostupné od:28.06.2023
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:78
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Poznámka:Publikácia je čiastkovým výstupom z riešenia projektu APVV-18-0421 Európska prokuratúra v súradniciach ústavného poriadku Slovenskej republiky ako posilnenie európskej integrácie prostredníctvom práva.
DOI:https://doi.org/10.33542/AOTP-0219-0
Licencia:Creative Commons BY NC (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne)

Popis

Zborník príspevkov zo XVI. ročníka študentského sympózia z medzinárodného a európskeho práva konaného dňa 21. apríla 2023.

Zborník príspevkov zo XVI. ročníka študentského sympózia Ústavu medzinárodného práva  a európskeho práva sa venuje vybraným  aspektom miesta a úlohy trestného práva z pohľadu súčasného európskeho a medzinárodného práva. Študenti a študentky sa vo svojich príspevkoch zaoberajú aktuálnymi témami trestného práva v práve Európskej únie a medzinárodnom práve. Z pohľadu práva Európskej únie je v tomto smere najaktuálnejšou problematika Európskej prokuratúry, orgánu Únie, ktorý je vybavený právomocou vyšetrovať a trestne stíhať trestné činy poškodzujúce finančné záujmy Únie. Tejto problematike je venovaná prvá časť príspevkov, ktoré sa zaoberajú dôvodmi vzniku Európskej prokuratúry, jej štruktúrou a úlohami, problematikou vedenia vyšetrovania Európskej prokuratúry v podmienkach Slovenskej republiky, ako aj vzťahom Európskej prokuratúry s jej najbližších partnerom, Európskym úradom pre boj proti podvodom. Druhá časť príspevkov reflektuje aktuálne otázky a výzvy trestného práva v medzinárodnom práve. Z hľadiska zameranie ide o príspevky, ktoré sa venujú problematike medzinárodného trestného tribunálu pre Ukrajinu, právnym problémom a výzvam spojeným s jeho vytvorením, problematike zločinu agresie pred Medzinárodným trestným súdom, ako i otázkam imunít predstaviteľov štátov pred vnútroštátnymi súdmi.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie