Extrateritoriálne účinky cudzích správnych rozhodnutí v podmienkach Európskej únie – východiská a súčasný stav

ONLINE

978-80-574-0235-0

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Radomír Jakab - Diana Repiščáková
Rok vydania:2023
Dostupné od:10.08.2023
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník vedeckých prác
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:168
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Poznámka:Zborník vedeckých prác vznikol v rámci súvislosti s riešením vedeckého projektu s názvom „Extrateritoriálne účinky cudzích správnych rozhodnutí v podmienkach Európskej únie“ podporeného grantom Vedeckej grantovej agentúry pod č. 01/187/2022.
DOI:https://doi.org/10.33542/ETU-0235-0
Licencia:Creative Commons BY NC (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne)

Popis

Zborník vedeckých prác vznikol v rámci vedeckého seminára s názvom „Extrate-ritoriálne účinky cudzích správnych rozhodnutí v podmienkach Európskej únie – východiská a súčasný stav“ konaného v dňoch 23. – 25. novembra 2022 v učebno-výcvikovom zariadení v Danišovciach v súvislosti s riešením vedeckého projektu s názvom „Extrateritoriálne účinky cudzích správnych rozhodnutí v podmienkach Európskej únie“ podporeného grantom Vedeckej grantovej agentúry pod č. 01/187/2022.

Cieľom uvedeného projektu je vedecké skúmanie extrateritoriality, resp. extrateritoriálneho pôsobenia administratívnych rozhodnutí členských štátov Európskej únie na území iných členských štátov za účelom posúdenia potreby, možností, ako aj žiadúceho rozsahu harmonizácie právnej regulácie členských štátov Európskej únie v záujme zvyšovania úrovne voľného pohybu administratívnych rozhodnutí v rámci Európskej únie.

V rámci riešenia výskumného projektu sa uskutočnil úvodný vedecký seminár s názvom „Extrateritoriálne účinky cudzích správnych rozhodnutí v podmienkach Európskej únie – východiská a súčasný stav“. Na tomto vedeckom seminári boli účastní členovia riešiteľského kolektívu, ktorí sú zároveň i členmi Katedry ústavného práva a správneho práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Na danom vedeckom seminári boli prezentované príspevky, predmetom ktorých bolo predovšetkým zhrnutie súčasného stavu poznania v oblasti extrateritoriálnych účinkov cudzích správnych rozhodnutí v podmienkach Európskej únie, z ktorého budú členovia riešiteľského kolektívu vychádzať pri svojom ďalšom vedeckom skúmaní danej problematiky. Z týchto príspevkov boli následne vytvorené vedecké práce, ktoré sú obsiahnuté v tomto zborníku.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie