Európska únia a jej vplyv na organizáciu a fungovanie verejnej správy v Slovenskej republike

ONLINE

978-80-8152-444-8

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovateľ:Alena Krunková
Rok vydania:2016
Dostupné od:september 2016
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:108
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra ústavného práva a správneho práva
Poznámka:Tento zborník príspevkov bol podporovaný z prostriedkov MZV a európskych záležitostí SR v rámci projektu „Európska únia a jej vplyv na organizáciu a fungovanie verejnej správy v SR“ - schválený pod číslom MVZP – SK PRES/2016/134.

Popis

Zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej dňa 28.6.2016 na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v súvislosti s riešením projektu Európska únia a jej vplyv na organizáciu a fungovanie verejnej správy v Slovenskej republike - schválený pod číslom MVZP – SK PRES/2016/134

Slovenská republika, ako členský štát Európskej únie, sa zhosťuje  historickej úlohy súvisiacej s realizáciou predsedníctva Rady Európskej únie v rámci predsedníckeho tria. Začiatkom roka 2016 vyhlásilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2016 v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR zameranú práve na predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej Únie. Na túto výzvu zareagovala Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a získala projekt pre realizáciu výskumných aktivít prostredníctvom série podujatí zameraných na regionálnu samosprávu Slovenskej republiky v súvislosti s jej pôsobením v rámci Európskej únie. Problematike práva Európskej únie sa fakulta venuje dlhodobo jednak v pedagogickom procese, no i vo vedeckovýskumnej činnosti jednotlivých pedagógov. Riešený projekt má ambíciu obohatiť toto portfólio o osobitné aktivity zamerané nielen na odbornú sféru, no i na samotných študentov a laickú verejnosť.

Ako prvá aktivita projektu bola realizovaná  konferencia s názvom „Európska únia a jej vplyv na organizáciu a fungovanie verejnej správy v Slovenskej republike – doterajší vývoj a aktuálny stav, perspektívy“. Zúčastnili sa jej pozvaní verejní činitelia, zástupcovia akademickej sféry, no i predstavitelia samosprávy, nakoľko jedným z hlavných cieľov projektu je prepojiť akademickú obec so sférou praktickou a zapojiť tak predstaviteľov praxe do plánovaných aktivít v rámci riešenia projektu.

Zostavovateľka

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie