Význam a miesto resocializácie a reedukácie v sociálnej práci

Eva Žiaková (ed.) 

ONLINE

978-80-8152-502-5

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovateľ:Eva Žiaková
Rok vydania:2017
Dostupné od:10.5.2017
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:215
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra sociálnej práce

Popis

5. ročník Košických dní sociálnej práce

Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 25. 11. 2016 v Košiciach

Problematika reedukácie a resocializácie nie je novým, ale o to naliehavejším problémom, o čo viac rastú rôzne druhy závislostí, čo do rozsahu aj obsahu. Dá sa povedať, že uvedená problematika predstavuje jednu z najústrednejších problematík sociálnej práce v jeho teoretických východiskách aj praktických kontextoch. To bol aj hlavný dôvod výberu tejto problematiky ako ústrednej myšlienky 5. ročníka Košických dní sociálnej práce, ktorý bol už šiestym pokračovaním stretávania odbornej komunity k riešeniu sociálnych problémov, ktoré v súčasnosti trápia našu spoločnosť. Uvedený zborník predstavuje takmer 3 desiatky príspevkov od viac ako dvadsiatky autorov a autoriek zo Slovenska, ale aj Poľska a Českej republiky. Obsah príspevkov sa zaoberá okrem teoretických východísk a názorov na problematiku resocializácie a reedukácie, aj samotnými následkami daných procesov v rôznych klientskych sociálne rizikových skupinách – či už ide o závislých, agresívnych, dlhodobo chorých, trestaných, rozvedených, šikanovaných a mobbingovaných, kyberšikanovaných...atď. Verím, že takýto široký diapazón príspevkov obohatí všetkých tých, ktorí pracujú a študujú v teoretickej, výskumnej, ale aj praktickej rovine sociálnej práce.

Eva Žiaková, editorka

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie