Študentská vedecká a odborná činnosť v študijnom odbore 3.1.14 Sociálna práca

ONLINE

978-80-8152-013-6

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Magdaléna Halachová • Vladimír Lichner • Katarína Šiňanská
Rok vydania:2013
Dostupné od:2013
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:628
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra sociálnej práce

Popis

Zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej dňa 25.4.2013 v Košiciach

Zborník príspevkov z vedeckej konferencie vznikol v rámci celoslovenského kola podujatia  Študentskej vedeckej a odbornej činnosti v študijnom odbore 3.1.14 Sociálna práca, ktoré sa konalo dňa 25.4.2013 v Košiciach. Ústrednou témou zborníka je rozpracovanie rôznych problémových okruhov z oblasti sociálnej práce ako vednej disciplíny i praktickej činnosti študentmi, mladými vedeckými pracovníkmi pod gesciou skúsených odborníkov. Príspevky v zborníku pojednávajú napríklad o tematike sociálnych služieb, terénnej sociálnej práce, školskej sociálnej práce a podobne. Taktiež upozorňujú na nebezpečenstvo sociálno-patologických javov, ako napríklad záškoláctvo, drogové závislosti, chudoba, šikanovania a podobne. Prezentované výsledky jednoznačne poukazujú na význam sociálnej práce a iných  pomáhajúcich profesií pri práci s jednotlivými klientskými skupinami.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie