Ako nájsť zmysel života v sociálnej práci s rizikovými skupinami (2. ročník Košických dní sociálnej práce)

ONLINE

978-80-8152-140-9

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Eva Žiaková
Rok vydania:2014
Dostupné od:apríl 2014
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina, angličtina, poľština
Počet strán:349
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra sociálnej práce
Poznámka:Zborník vychádza rámci projektu VEGA č. 1/0282/12 Interdisciplinárna analýza zmyslu života a jeho komponentov v sociálne významných skupinách adolescentov z hľadiska jeho formovania a možnej intervencie.

Popis

Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci projektu VEGA č. 1/0282/12 Interdisciplinárna analýza zmyslu života a jeho komponentov v sociálne významných skupinách adolescentov z hľadiska jeho formovania a možnej intervencie.

Úvodné slovo je veľmi dobrý priestor na to, aby sme spoločne zhodnotili, čo sa nám podarilo uskutočniť pri riešení našej spoločnej vedeckovýskumnej úlohy zameranej na výskum zmyslu života v sociálnej rizikových skupinách adolescentov.

Predovšetkým sme si položili otázku, čo sme o zmysle života doteraz zistili, teda, čo o ňom vieme.

Druhou otázkou, ktorú sme si položili, je: čo nás na doterajších výsledkoch prekvapilo.

Obsahom tretej otázky bola myšlienka, čo chceme urobiť preto, aby sme rozpor toho, čo sme zistili a toho, čo chceme dosiahnuť, odstránili.

Poslednou otázkou v hodnotení riešenia vedeckovýskumnej úlohy bola otázka: čo o zmysle života adolescentov (ne)vieme a chceme vedieť v budúcnosti, resp. na čo sa sústrediť, aby sme vedeli vypracovať čo najefektívnejšie logoterapeutické a socioterapeutické metódy k práci sociálnych pracovníkov so sociálne rizikovými skupinami adolescentov.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie