Rizikové správanie v teórii a praxi sociálnej práce (3. ročník Košických dní sociálnej práce)

ONLINE

978-80-8152-212-3

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovateľ:Soňa Lovašová
Rok vydania:2014
Dostupné od:15.12.2014
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina, poľština
Počet strán:361
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra sociálnej práce
Poznámka:Zborník vychádza rámci projektu VEGA č. 1/0332/12 Analýza vybraných rizikových faktorov klientskeho násilia v sociálnej práci Zborník vychádza rámci projektu VEGA č. 1/0332/12 Analýza vybraných rizikových faktorov klientskeho násilia v sociálnej práci

Popis

Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 28. 11. 2014 v Košiciach

Sociálna práca patrí medzi pomáhajúce profesie, ktoré možno považovať z rôznych hľadísk za vysoko rizikové. Klientela využívajúca sociálne služby je veľmi rozmanitá. Často ide o jedincov vo vyhrotených životných situáciách. Typické je vyhľadanie pomoci, až keď sa klient ocitá na dne. Spolu s inými faktormi to môže viesť k vzniku rôznych rizikových situácií.

Zborník vznikol v rámci riešenia úlohy VEGA č. 1/0332/12 s názvom Analýza vybraných rizikových faktorov klientskeho násilia v sociálnej práci s dôrazom na prevenciu klientskeho násilia a prípravu sociálnych pracovníkov - Národné zmapovanie výskytu násilia klientov voči sociálnym pracovníkom na Slovensku. Tematické zameranie zborníka je širšie, veď klientske násilie je len jedným z mnohých rizík v sociálnej práci.

V zborníku čitateľ nájde 52 článkov, ktoré sa zaoberajú rizikovosťou sociálnej práce z mnohých hľadísk. Ponúkajú zaujímavý prehľad teoretických východísk, ako aj výskumných zistení. Množstvo tematických príspevkov svedčí o tom, že problematika rizika v sociálnej práci je nanajvýš aktuálna a že sa jej venuje pozornosť v oblasti teórie aj praxe.

Prepojenie týchto dvoch oblastí je pre elimináciu rizika a jeho zvládanie nevyhnutnosťou. Veď prípravu odborníkov v zmysle rôznych tréningov, vzdelávaní, či vysokoškolských predmetov realizujú aj „teoretici“. Ich východiská, okrem klasických teórií, tvoria poznatky a potreby odborníkov z praxe, ktoré sa snažia zohľadniť a zapracovať do teórie, ktorú môžu následne ponúkať vo vyššej kvalite, s aplikáciou na konkrétnu oblasť sociálnej práce.

Ak sa tento cyklus podarí úspešne zavŕšiť, je spolupráca medzi teóriou a praxou určite prínosom. Som veľmi rada, že aj my sme k nej prispeli svojim malým, ale dôležitým podielom a že podobné odborné podujatia sa na pôde Katedry sociálnej práce na Filozofickej fakulte UPJŠ stávajú tradíciou.

Soňa Lovašová

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie