Analýza vybraných faktorov klientskeho násilia v sociálnej práci

ONLINE

978-80-8152-218-5

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Soňa Lovašová • Eva Žiaková • Agnesa Kočišová • Ladislav Lovaš • Dana Rosová • Antónia Sabolová Fabianová • Dušan Šlosár • Katarína Šiňanská
Vedecký redaktorAnton Fabian
Rok vydania:2014
Dostupné od:15.12.2014
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:128
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra sociálnej práce
Poznámka:Táto vedecká monografia vznikla v rámci riešenia vedeckovýskumnej úlohy VEGA 1/0332/12.

Popis

Násilie v práci je problémom, ktorému sa venuje pozornosť už päťdesiat rokov. Klientske násilie je jednou z jeho podôb. Ide o prípady, keď je agresorom človek, prichádzajúci do inštitúcie za účelom využitia jej služieb. Klientske násilie sa týka všetkých pomáhajúcich profesií.

Táto monografia sa zaoberá špecifikami klientskeho násilia v sociálnej práci. Okrem teoretických výstupov ponúka aj výsledky výskumu realizovaného na vzorke 1170 respondentov, pracovníkov priameho kontaktu s klientom vo vybraných subjektoch poskytujúcich služby v sociálnej oblasti v SR.

Monografia predstavuje súhrn trojročnej práce ôsmich odborníkov. Každý z autorov sa podieľal v rámci svojho odborného zamerania a vniesol do riešenia problematiky iné hľadisko. Hlavným zámerom bolo priniesť rôznorodosť pohľadov na riešenú problematiku a pokúsiť sa skĺbiť ich do kompaktného celku.

Tak vznikla monografia, ktorá obsahuje zaujímavé teoretické východiská obsiahnuté v šiestich teoretických kapitolách počnúc úvodnou kapitolou o postavení klientskeho násilia v oblasti násilia v práci. Ďalšie kapitoly sa venujú riziku a rizikovosti sociálnej práce, etickým aspektom, osobnosti sociálneho pracovníka a rizikovým oblastiam sociálnej práce.

Kapitola o výskume predkladá čitateľovi projekt výskumu a tri podkapitoly zistení spracovaných v tabuľkách a podrobne popísaných. Posledná časť monografie sa venuje prevencii a skupinovej práci.

Dôležitou súčasťou sú aj prílohy, kde sa nachádza dotazníková batéria, program realizovaný na študentoch sociálnej práce a návrh programu pre pracovníkov v sociálnej oblasti.

Soňa Lovašová
Zodpovedná riešiteľka vedecko-výskumného tímu

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie