Pull a push faktory radikalizácie v pôsobnosti pomáhajúcich profesionálov

ONLINE

978-80-574-0240-4

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Dušan Šlosár
Vedecký redaktordoc. PhDr. Beáta Gajdošová, PhD.
Rok vydania:2023
Dostupné od:02.10.2023
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:207
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Poznámka:Monografia bola vydaná v rámci projektu VEGA č. 1/0754/21 „Push-pull“ sociálne faktory súvisiace s mierou radikalizácie adolescentov v kontexte sociálnej práce.
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Monografia ponúka pohľad na radikalizačné pull a push faktory, ktorých ovplyvňovanie je v kompetencii pomáhajúcich profesionálov. Radikalizácia je podmienená aktuálnym sociálnym, ekonomickým, kultúrnym a politickým kontextom, teda časopriestorom v ktorom sa radikalizácia vyskytuje. Práve táto skutočnosť orientuje obsah monografie na faktory, ktoré možno považovať za spúšťacie a ovplyvňovacie faktory radikalizačných procesov ale i samotnej radikalizácie. Monografia systematizuje poznatky o radikalizácii z pohľadu pull a push faktorov, ktoré boli identifikované ako faktor radikalizácie v odbornej literatúre, výskumných správach a ďalších verifikovaných zdrojoch, vrátane internetových zdrojov zameraných na radikalizáciu a procesy radikalizácie, ako i dostupných intervencií na ovplyvňovanie alebo predchádzanie radikalizácii. Monografia sa zameriava najmä na analýzu pull a push faktorov, ktoré súvisia s radikalizáciou a procesmi radikalizácie.

Monografia ponúka výsledky výskumu realizovaného prostredníctvom kvalitatívnej metodológie. Výskum sa zameriaval na otázky spojené s radikalizáciou u výskumnej vzorky tvorenej radikalizovanými, ale aj neradikalizovanými respondentmi. Výskum sa zameriaval na skúmanie pull a push faktorov súvisiacich s radikalizáciou, ktoré sa môžu vyskytovať v rodine, školskom alebo pracovnom prostredí, u rovesníkov, v širšom sociálnom prostredí súvisiacom so sociálnou a politickou klímou v spoločnosti a pôsobením masmediálnych prostriedkov.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie