Prí(r)učka právneho feminizmu. Pojem, charakteristika, znaky, vývoj a podoby právneho feminizmu

ONLINE

978-80-574-0184-1

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Dominik Šoltys
Vedecký redaktorprof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc.
Dostupné od:26.01.2023
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:533
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
DOI:https://doi.org/10.33542/PFF-0184-1
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Vedecká monografia s názvom Prí(r)učka právneho feminizmu, ktorá má podtitul Pojem, charakteristika, znaky, vývoj a podoby právneho feminizmu predstavuje po prvýkrát v prostredí slovenskej právnej vedy problematiku právneho feminizmu komplexným spôsobom. Autor v jej obsahu analyzuje právny feminizmus ako osobitný právno-filozofický a právno-teoretický smer, ktorý zasadzuje do širšieho rámca všeobecného feminizmu. Vnútorná ideologická a vývojová diverzita právneho feminizmu privádza autora pred snahu o jeho systematizáciu do ideologických podôb, teoretických pozícií a vývojových vĺn tak, aby sa tým sledoval ideový vývoj všeobecného feminizmu. Za týmto účelom predstavuje jednotlivé podoby feminizmu a právneho feminizmu vrátane ich najvýznamnejších predstaviteliek a najvýznamnejších predstaviteľov. Zvýšený ohľad pritom autor kladie na anglo-americké prostredie od konca šesťdesiatych rokov 20. storočia do súčasnosti, teda na obdobie, od kedy vzniká právny feminizmus ako koncepčný a kriticky smer právneho myslenia. Autor analyzuje ustálené poznatky právneho feminizmu o práve a právnej politike a z nich abstrahuje základné teoretické znaky feministického prístupu k právu. V tomto smere autor venuje pozornosť základným pojmom, kategóriám, ideologickým predpokladom či metodickým a metodologickým východiskám feministickej právnej vedy. Okrem toho, že tým podáva komplexný prehľad o vývoji diverzitných podôb právneho feminizmu, sústreďuje sa aj na normatívnu stránku právno-feministických prístupov, ktorej účelom je zmeniť podobu súčasnej modernej právnej vedy tak, aby sa z právneho myslenia eliminovali pohlavie a rod ako právne relevantné kritéria.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie