Ústava Slovenskej republiky a jej perspektívy

ONLINE

978-80-574-0160-5

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Ladislav Orosz – Diana Horňáková – Patrik Mário Čerňanský
Rok vydania:2022
Dostupné od:13.12.2022
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:300
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra ústavného práva a správneho práva
Poznámka:Zborník vznikol v rámci riešenia grantového projektu VEGA č. 1/0399/20 „Ústavodarná činnosť Národnej rady Slovenskej republiky (právno-politologická analýza – hodnotenie – perspektívy)
DOI:https://doi.org/10.33542/USR-0160-5
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Skvalitňovanie ústavného textu a zvyšovanie autority slovenskej ústavy – reálna možnosť, alebo naivná ilúzia (?)

Zborník príspevkov z vedeckého seminára Danišovce 23. – 25 november 2022

Obsah

 • Predslov 
 • Tri decéniá ústavodarných aktivít Národnej rady Slovenskej republiky (hodnotiace závery - málo optimizmu, neradostné perspektívy): prof. JUDr. L. Orosz, CSc. 
 • Je zasahovanie do ľudských práv druhej generácie naozaj ničím neobmedzené?: prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. 
 • Výkon štátnej moci referendom: doc. JUDr. Boris Balog, PhD. 
 • Potrebuje Ústava Slovenskej republiky fixáciu klauzuly večnosti?: doc. JUDr. Kamil Baraník, PhD., LL.M. 
 • Kritická reflexia ústavnoprávnej úpravy lokálnej priamej demokracie v podmienkach
 • inteligentných miest a obcí: doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD. 
 • Politické (politologické) aspekty ústavodarného procesu: doc. PhDr. Jana Šutajová, PhD.
 • Ústavodarný avanturizmus na Slovensku v období rokov 1992 – 2020: Mgr. Ján Ruman, PhD. 
 • Súdna rada Slovenskej republiky ako ústavný orgán nového milénia (hodnotenie doterajšieho vývoja, súčasného stavu a perspektív): JUDr. Simona Farkašová, PhD. 
 • Plnenie funkcií Ústavy Slovenskej republiky ako základný predpoklad pre jej autoritu: JUDr. Štefan Kseňák, PhD.
 • Amnestie v ústavodarnej činnosti Národnej rady Slovenskej republiky: Mgr. Kráľová Viktória, PhD.
 • Volebné právo v kontexte Ústavy Slovenskej republiky: doc. Mgr. Alexander Onufrák, PhD. 
 • Úprava volieb v Ústave SR a iniciatívy smerujúce k jej zmenám v období 1992 – 2022: Mgr. Frederika Fogašová
 • Národný bezpečnostný úrad a obmedzovanie slobody prejavu: Mgr. Diana Horňáková 
 • Problém zneužívania skráteného legislatívneho procesu: Mgr. Patrik Mário Čerňanský
 • Perspektívy ústavnej úpravy referenda v kontexte aktuálnej spoločensko-politickej situácie:  Mgr. Simona Karafová 

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie