Privatizácia verejného práva verzus publicita súkromného práva

ONLINE

978-80-574-0014-1

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Lukáš Michaľov • Katarína Koromházová
Rok vydania:2021
Dostupné od:24.08.2021
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:288
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Poznámka:Zborník vznikol s podporou a je výstupom riešenia výskumného projektu APVV-16-0362 ,,Privatizácia trestného práva - hmotnoprávne, procesnoprávne, kriminologické a organizačno- technické aspekty.
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Zborník vedeckých príspevkov Privatizácia verejného práva verzus publicita súkromného práva je výstupom z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a vedeckých pracovníkov usporiadanej Katedrou trestného práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Zborník obsahuje príspevky zamerané na otázky prienikov súkromného a verejného práva, konkrétne na privatizáciu verejného práva a publicitu súkromného práva

Ide o problematiku vysoko aktuálnu, nakoľko prvky privatizácie je možné badať naprieč celým verejným právom a to nielen v oblasti trestného práva, ale aj v oblasti iných právnych odvetví verejného práva. Taktiež sú v poslednej dobe výrazné prvky publicity práva súkromného, najmä obchodného, či občianskeho. Preto považujeme tému konferencie a názov zborníka za vhodne zvolené a aktuálne bez výraznejších limitov vo vedeckom bádaní.

Účastníci medzinárodnej vedeckej konferencie sa vo svojich príspevkoch venovali aj na úvahám de lege ferenda a ponúkajú nový pohľad na možné perspektívy formovania verejného, či súkromného práva.

Cieľom publikovaného zborníka je na základe doterajšieho odborného poznania pokračovať v zdokonaľovaní  a  rozvíjaní  nových poznatkov verejného práva v oblasti jeho privatizácie a súkromného práva v oblasti jeho publicity.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie