Zdravie pri práci v spektre teórie a praxe

ONLINE

978-80-574-0006-6

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Jana Žuľová, Monika Minčičová, Marcel Dolobáč
Rok vydania:2021
Dostupné od:01.06.2021
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník abstraktov
Jazyk publikácie:slovenčina, angličtina
Počet strán:47
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Licencia:Creative Commons BY NC (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne)

Popis

Právna úprava ochrany zdravia pri práci a procesu zisťovania zdravotnej spôsobilosti je jedným z prejavov napĺňania ochrannej funkcie pracovného práva. Z dôvodu dôležitosti sledovania záujmu chrániť život a zdravie jednotlivca počas jeho pracovného života, ako aj z dôvodu dôsledkov poškodenia zdravia zamestnanca pre výkon ďalšej práce a priebeh pracovnoprávneho vzťahu, nachádza skúmanie tejto oblasti v právnej vede svoje nezastupiteľné miesto. Jej aktuálnosť zvýrazňujú i novovznikajúce riziká práce a pracovného prostredia. Technologický pokrok spojený so zmenou v spôsobe výkonu práce, ale i pandemická situácia otvorila pre pracovné právo okruh nových výziev, ktoré si vyžadujú pozornosť. Na načrtnuté skutočnosti reaguje predložený zborník abstraktov, ktorý je zoskupením východiskových motívov a záverov prednášok prezentovaných na vedeckej online konferencii „Zdravie pri práci v spektre teórie a praxe“ organizovanej Katedrou pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Právnickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach dňa 16. apríla 2021. Autori svojimi abstraktami poukazujú na paletu problematických oblastí, ktoré sú nielen odrazom akademických úvah, ale aj tých právnych otázok, ktorými sa v bežnej právnej praxi je treba vysporiadať.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie