Kvalita života občanov - výzvy, determinanty a riešenia

ONLINE

978-80-574-0183-4

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Anna Čepelová - Darina Koreňová
Rok vydania:2023
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník vedeckých prác
Jazyk publikácie:slovenčina, čeština
Počet strán:147
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Fakulta verejnej správy UPJŠ
Poznámka:Zborník je súčasťou riešenia projektu VEGA č. 1/0055/22 „Význam smart technológií v procese zmierňovania ekonomických a sociálno-psychologických dopadov pandémie COVID-19 na kvalitu života občanov”,
Licencia:Creative Commons BY NC - SA (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Zachovajte licenciu )

Popis

Recenzovaný nekonferenčný zborník s názvom: “Kvalita života občanov - výzvy, determinanty a riešenia” je jedným z výstupov riešenia projektu VEGA č. 1/0055/22 „Význam smart technológií v procese zmierňovania ekonomických a sociálno-psychologických dopadov pandémie COVID-19 na kvalitu života občanov”, ktorý sa rieši na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulte verejnej správy, Katedre ekonomiky a riadenia verejnej správy. Príspevky publikované v tomto zborníku svojim obsahom podporujú výskumnú časť riešiteľov vedeckého projektu. Zároveň vytvárajú odborný a vedecký diapazón pre ďalšie skúmanie a tvorbu vedeckých hypotéz.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie