TEÓRIA A PRAX VEREJNEJ SPRÁVY (2021)

ONLINE

978-80-8152-996-2

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Anna Čepelová • Tomáš Alman
Rok vydania:2021
Dostupné od:07.05.2021
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina, angličtina
Počet strán:356
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Fakulta verejnej správy UPJŠ

Popis

Recenzovaný zborník príspevkov zo 6. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov, ktorá sa uskutočnila dňa 19. marca 2021 (online prostredníctvom MS Teams).

Doktorandské štúdium, ako najvyšší stupeň vysokoškolského vzdelávania, pripravuje na vedeckú prácu študentov, ktorí majú záujem sa ďalej vzdelávať, získavať nové poznatky a tvorivo ich využívať vo svojej ďalšej vedeckej práci. Študenti doktorandského štúdia sa aktívne podieľajú na získavaní nových, originálnych vedeckých výsledkov a tak prispievajú k rozvoju vedeckého poznania vo svojom odbore. Doktorandské štúdium tak zohráva kľúčovú úlohu vo výchove špičkových odborníkov. Z toho pohľadu vnímame ako dôležite klásť dôraz na kreativitu a originalitu vo výskumnej práci, na rozvoj kritického myslenia, na schopnosť diskutovať o špecifických odborných problémoch v širších súvislostiach, na schopnosť prezentovať dosiahnuté výsledky.
Priestor na takéto odborné diskusie a prezentáciu dosiahnutých výsledkov vytvorila Fakulta verejnej správy Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach aj v tomto akademickom roku zorganizovaním už 6. ročníka vedeckej konferencie Teória a prax verejnej správy, ktorá sa uskutočnila dňa 19.3.2021. Verejná správa je neoddeliteľnou súčasťou každého demokratického štátu, ovplyvňuje život každého z nás, preto diskutovať o jej aktuálnych problémoch, oboznamovať sa s novými riešeniami je nevyhnutné. Vedeckej konferencie sa zúčastnilo 33 účastníkov Česka, Poľska, Ukrajiny a zo Slovenskej republiky. Príspevky, ktoré boli prezentované nazerali na aktuálne problémy verejnej správy z pohľadu právneho, ekonomického, sociálneho a politologického.
Príspevky uverejnené v tomto zborníku sú zoradené do štyroch sekcií. Príspevky v rámci právnej sekcie sú zamerané hlavne na oblasť ochrany ústavnosti, ochrany základných práv, na problematiku výkonu štátnej správy, či miestneho referenda. V sekcii právno-politologickej sú zaradené príspevky zaoberajúce sa výkonom verejnej správy, aplikácie dohovoru OSN, koncepcie smart miest a ďalšie zaujímavé témy. Sociálna sekcia obsahuje príspevky orientované na problematiku lobbingu na pracovisku, dopadu pandémie na rodiny s deťmi, dopady pandémie na nezamestnanosť i na problematiku komunitných centier. V ekonomickej sekcii sú zaradené príspevky zamerané na modely sociálneho štátu, regionálne dopady klimatických zmien ako aj na oblasť občianskeho crowdfundingu. V tejto sekcii sú zaradené aj príspevky z oblasti možností merania blahobytu na Slovensku, vplyvu členstva krajín v EÚ na ich makroekonomické výsledky i z oblasti sebestačnosť Slovenska v produkcii poľnohospodárskych produktov.
Príspevky, ktoré obsahuje tento zborník dosahujú dobrú úroveň, preukazujú veľmi dobrú vedeckú erudovanosť účastníkov. Očakávame, že prezentované a novozískané poznatky využijú doktorandi pri kreovaní svojich dizertačných prác a ich následnej úspešnej obhajobe. Potvrdí sa tak oprávnenosť a opodstatnenosť organizovania vedeckých podujatí tohto druhu.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave konferencie a na príprave tohto zborníka vedeckých prác.

prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc.
prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie