Základy štátovedy

978-80-574-0010-3

Tlačená publikácia

16,36 €
16,36 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Ladislav Orosz
EditoriJán Svák, Alena Krunková
Rok vydania:2021
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:262
VydavateľUPJŠ v Košiciach Vydavateľstvo ŠafárikPress
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Fakulta verejnej správy UPJŠ
Katedra:Katedra verejnoprávnych disciplín

Popis

Vysokoškolská učebnica pripravená na pôde Fakulty verejnej správy UPJŠ je primárne určená ako študijná literatúra pre výučbu viacerých študijných predmetov na tejto fakulte, ale aj iných fakultách UPJŠ. Jej obsah zodpovedá porovnateľným  učebnicovým dielam vydaným ostatnom desaťročí v Slovenskej republike. Úvodné kapitoly (I Štát a II Forma štátu) sú venované vymedzeniu a obsahovej analýze základných štátovedných pojmov (štát, suverenita štátu, štátny mechanizmus, štátny orgán, forma štátu, forma vlády, forma štátneho zriadenia, štátny režim). V III kapitole označenej nadpisom Demokratický štát autor podrobne analyzuje podstatu   demokratického    štátu,   základné   formy   výkonu   moci  v demokratickom   štáte a samostatnú podkapitolu venuje volebnému právu. V podobe exkurzu autor približuje aj nedemokratické formy štátu. V nadväzujúcej IV kapitole označenej nadpisom Právny štát autor, zvýrazňujúc organickú väzbu medzi demokratickým a právnym štátom, venuje pozornosť historickému vývoju idey právneho štátu, analýze princípov právneho štátu a základom teórie konštitucionalizmu. Učebnica vyúsťuje do záverečnej kapitoly označenej nadpisom Právne postavenie jednotlivca v demokratickom právnom štáte(ľudské práva a ich ochrana).

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie