Teória a prax verejnej správy (2022)

ONLINE

978-80-574-0100-1

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Michal Jesenko • Rastislav Král
Rok vydania:2022
Dostupné od:25.05.2022
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:367
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Fakulta verejnej správy UPJŠ
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Recenzovaný zborník príspevkov zo 7. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov, 11.február 2022

Dielo s názvom “Teória a prax verejnej správy. Recenzovaný zborník príspevkov zo 7. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov uskutočnenej dňa 11.2.2022.“ je súhrnným výstupom 29 príspevkov prezentovaných na medzinárodnej vedeckej konferencii, ktorá sa konala on-line formou dňa 11.2.2022. Konferencia je už tradičnou aktivitou, ktorá sa každoročne realizuje na Fakulte verejnej správy, Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach. Konferencia je určená prioritne doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom za účelom realizácie otvorenej diskusie, výmeny názorov a vzájomnú konfrontáciu výsledkov tvorivej vedeckej činnosti. A to nielen s kolegami zo Slovenska ale aj s účastníkmi zo zahraničia. Recenzované články poskytujú na jednej strane multidisciplinárny pohľad na teoretické vymedzovanie verejnej správy v kontexte fungovania právneho štátu. Na strane druhej poukazujú aj na praktické aspekty fungovania verejnej správy v každodennom živote spoločnosti. Príspevky analyzujú problematiku z pohľadu právnych, ekonomických sociologických či politologických vied.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie