Verejná správa v súčasnom demokratickom a právnom štáte. Časť 2.

ONLINE

978-80-8152-703-6

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Igor Palúš • Ondrej Mitaľ • Vladimíra Žofčinová
Rok vydania:2019
Dostupné od:25.01.2019
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník vedeckých prác
Jazyk publikácie:slovenčina, angličtina, čeština
Počet strán:308
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Fakulta verejnej správy UPJŠ

Popis

Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej pri príležitosti 20. výročia vzniku Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach konanej dňa 15. novembra 2018 v Košiciach.

Dňa 15. novembra 2018 sa v priestoroch Fakulty verejnej správy Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach konala medzinárodná vedecká konferencia „Verejná správa v súčasnom demokratickom a právnom štáte“. Vedeckým podujatím, ktorého sa zúčastnilo viac ako 60 odborníkov z domácich i zahraničných vysokých škôl a fakúlt, ale aj predstaviteľov rôznych inštitúcií z prostredia verejnej správy, si Fakulta verejnej správy pripomenula 20. výročie svojho vzniku. Prvá časť konferencie prebiehala v rámci plenárneho zasadnutia, druhá pokračovala rokovaním v štyroch sekciách, ktorých názvy sa zhodujú s prioritnou vedeckou orientáciou jednotlivých katedier fakulty. Na plenárnom zasadnutí, ako aj v odborných sekciách odznelo veľa obsahovo kvalitných a podnetných vystúpení, ktoré nesporne prispejú k ďalšiemu rozvíjaniu teórie verejnej správy – všeobecne, a k rozvíjaniu čiastkových vedeckých tém riešených katedrami fakulty – zvlášť. Vedeckú konferenciu sprevádzal pracovný charakter, kultivované vedecké a odborné prostredie, v jeho rámci nespočetné diskusie účastníkov viažuce sa k aktuálnym otázkam a problémom verejnej správy, ale aj formulovaniu návrhov na ďalšiu možnú spoluprácu v oblasti vedy a vzdelania. Fakulta vydáva z vedeckej konferencie recenzovaný vedecký zborník, ktorý bude mať dve časti, vzhľadom na veľký počet aktívnych účastníkov. V prvej časti sú zahrnuté tri vystúpenia z plenárneho zasadnutia korešpondujúce s obsahom príspevkov, ktoré odzneli v rámci rokovania sekcií garantovaných Katedrou verejnej politiky a teórie verejnej správy a Katedrou verejnoprávnych disciplín. V druhej časti sú dve vystúpenia z plenárneho zasadnutia, ktoré obsahovo súvisia s rokovaním sekcií garantovaných Katedrou sociálnych vied a Katedrou ekonomiky a riadenia verejnej správy. Poďakovanie patrí všetkým aktívnym účastníkom vedeckej konferencie, ale aj tým, ktorí sa na jej príprave a priebehu organizačne podieľali.

prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.
predseda organizačného výboru

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie