Obecné zriadenie – interpretácia kompetencií

ONLINE

978-80-574-0072-1

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Vladimíra Žofčinová - Rastislav Král - Viktória Kráľová
Rok vydania:2021
Dostupné od:16.12.2021
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:304
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Fakulta verejnej správy UPJŠ
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Dielo s názvom “Obecné zriadenie – interpretácia kompetencií. Recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie.“ je súhrnným výstupom 25 príspevkov prezentovaných na vedeckej konferencii, ktorá sa konala on-line formou dňa 9.11.2021. Konferencia bola finálnou aktivitou pri riešení vedecko-výskumného projektu s názvom “Kompetencie obecnej samosprávy a podiel štátu na ich uskutočňovaní“, realizovaného na Fakulte verejnej správy, Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach s finančnou podporou Vedeckej grantovej agentúry pod č. 1/0367/19. Príspevky prinášajú multidisciplinárny pohľad na stále živú tému vymedzovania kompetencií pri výkone správy obecného územia medzi štát a obec, ako základnú jednotku územnej samosprávy na Slovensku. Príspevky analyzujú problematiku optikou nielen správneho či ústavného práva, ale možno medzi nimi nájsť aj tie, ktoré opisujú problémy a navrhujú riešenia v rovine politologickej i ekonomickej.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie