Verejná správa ako poskytovateľ verejných služieb sociálneho štátu

ONLINE

978-80-8152-625-1

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovateľ:Eva Výrostová
Rok vydania:2018
Dostupné od:september 2018
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina, angličtina
Počet strán:86
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Fakulta verejnej správy UPJŠ
Poznámka:Zborník bol vydaný v rámci riešenia výskumného projektu VEGA č. 1/0757/17 „Verejná správa ako poskytovateľ verejných služieb sociálneho štátu – využitie zahraničných skúseností pre reformy v Slovenskej republike“

Popis

Zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára „Verejná správa ako poskytovateľ verejných služieb sociálneho štátu - využitie zahraničných skúseností pre reformy v Slovenskej republike“ konaného v priestoroch Fakulty verejnej správy UPJŠ, Popradská 66 v Košiciach 24.11.2017.

Verejné služby sú stále viac sa rozrastajúcim segmentom verejného sektoru. Jeho rast môžeme identifikovať najmä horizontálne – od služieb spojených s všeobecnou bezpečnosťou a ďalšími formami zabezpečenia fungovania štátu, cez služby technickej infraštruktúry, poštovné a telekomunikačné služby, dopravu a informačné služby až po stále viac akcentované služby zdravotníctva, kultúry a vzdelávania až po sociálne služby. Zároveň sa celá štruktúra verejných služieb rozrastá aj vertikálne, najmä do hĺbky: v každej z oblastí sa rozširuje škála poskytovaných služieb.

V súvislosti s tým narastá aj význam optimalizácie štruktúry poskytovateľov, čo je obsahom takých reformných procesov, akými sú deetaizácia, decentralizácia, dekoncentrácia, privatizácia či iné podoby transformácie tejto štruktúry. Výsledkom môže byť v rôznych podmienkach rôzna štruktúra poskytovateľov rôznych verejných služieb sociálneho štátu, medzi ktorými si naďalej udržiava významnú pozíciu štát a jeho orgány či organizácie.

V súvislosti s tým zase narastá význam modelu usporiadania verejnej správy ako hlavného štátneho poskytovateľa celého radu týchto služieb: v dôsledku týchto procesov vznikajú v rôznych krajinách rôzne a niekedy navzájom aj ťažko porovnateľné systémy poskytovateľov verejných služieb aj v rámci štátnych či z poverenia štátu pôsobiacich orgánov a organizácií. Faktom však ostáva rozdielna výsledná efektívnosť systémov poskytovania verejných služieb orgánmi verejnej správy.

Slovenská republika prechádza viac-menej nepretržite už skoro 30 rokov rôznymi aj keď nie vždy vzájomne koordinovanými procesmi, týkajúcimi sa rôznych oblastí verejných služieb a krížovo aj rôznych systémov a subsystémov verejnej správy. Systémovejší a ucelený pohľad na aktuálny výsledok týchto procesov však zatiaľ chýba, potreba takéhoto pohľadu je však zrejmá. Aj keď komplexné zmapovanie výsledkov a najmä dopadov nedostatočnej synchronizácie reformných procesov na Slovensku v uplynulých desaťročiach by zrejme vyžadovalo nasadenie veľmi rozsiahlych výskumných kapacít, môže aj parciálny ale pritom prierezový a krížový pohľad na priesečník reforiem verejnej správy a reforiem v oblasti školstva, sociálnych služieb a ďalších, priniesť nové poznanie do tejto oblasti.

Medzinárodný vedecký seminár, výstupom z ktorého je predkladaný zborník, mal za účel čo najširšie otvoriť súvislosti témy: preto sú v ňom zastúpené aj príspevky, týkajúce sa nielen najfrekventovanejších verejných služieb, akými sú sociálne služby či služby vzdelávaniam, ale napríklad aj bezpečnostných služieb a pod. Rovnako prierezovo do diskurzu vstúpili tak pohľady ekonomické, ako aj organizačné, právne atď. Bez nároku na komplexnoxť pohľadu – ktorý by mal byť výsledkom riešenia úlohy VEGA – sú tak vyznačené rôzne systémové súvislosti, ktoré by riešenie úlohy malo rešpektovať.

doc. PhDr. Ing. Stanislav Konečný, PhD., MPA,
zodpovedný riešiteľ úlohy VEGA č. 1/0757/17

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie