10 rokov v EÚ: Vzťahy, otázky, problémy

ONLINE

978-80-8152-208-6

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovateľ:Ján Klučka
Rok vydania:2014
Dostupné od:19.12.2014
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina, čeština
Počet strán:248
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Ústav:Ústav európskeho práva a oddelenie medzinárodného práva
Poznámka:Zborník vznikol v rámci riešenia projektu APVV-0823-11: Regionalizmus a jeho prínos pre medzinárodné právo.

Popis

Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 29. – 30. mája 2014 na pôde Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

V prvom polroku tohto roka sa v Košiciach uskutočnila vedecká konferencia 10 rokov v EÚ: Vzťahy, otázky problémy, príspevky z ktorej tvoria obsah predkladaného rovnomenného zborníka. Zámerom jej organizátorov, t.j. Slovenskej asociácie európskeho práva, Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike a Ústavu európskeho a oddelenia medzinárodného práva Právnickej fakulty UPJŠ bolo nielen (čo aj voľne) nadviazať na predošlú konferenciu z r. 2009 Komunitárne právo na Slovensku - päť rokov „po“, ale po piatich rokoch pokračovať v jej hlavnom zámere, t.j. poskytnúť účastníkom ako akademickej, tak aj mimoakademickej obce priestor na ďalšiu analýzu a výmenu názorov na právne problémy späté s členstvom Slovenskej republiky v Európskej únii a viacerými aktuálnymi problémami právneho poriadku Únie. Z naznačeného hľadiska však možno zaznamenať posun v celkovom zameraní príspevkov na konferencii v r. 2009 a 2014. Zatiaľ čo príspevky z prvej konferencie sa sústreďovali predovšetkým na rôzne aspekty pôsobenia unijného práva v slovenskom právnom poriadku a na aplikačné problémy s tým spojené predovšetkým pred súdnymi a inými orgánmi, základné zameranie príspevkov z druhej konferencie je už odlišné. Aj predkladaný zborník potvrdzuje zameranie príspevkov predovšetkým na aktuálne problémy európskeho právneho poriadku a tiež na niektoré aspekty vonkajšej politiky Únie, pričom vzťahom unijného práva k slovenskému právnemu poriadku už nie je venovaná prvoradá pozornosť. Viaceré príspevky sa zameriavajú na oblasti charakteristické určitým prienikom či „kohabitáciou“ unijného práva s medzinárodným právom verejným, medzinárodným právom súkromným, prípadne medzinárodnými vzťahmi v širšom slova zmysle.

Obsahovo a tematicky rôznorodé príspevky takto skúmajú napríklad posilňovanie medzinárodného Rule of Law právnymi prostriedkami Európskej únie, fragmentáciu medzinárodného súkromného práva v rámci unijného právneho poriadku, výkon sankcií BR OSN prostredníctvom mechanizmov Európskej únie, ako aj vlastné sankcie Európskej únie a pod. Vonkajším politikám Európskej únie sú venované príspevky týkajúce sa jej vplyvu ako určitého „modelu“ pre ďalšie regionálne integračné zoskupenia vo svete, otázky jej prístupu k Dohovoru o ochrane ľudských práv, ako aj vplyv unijného systému ochrany ľudských práv na iné regionálne systémy takéhoto charakteru a pod. Napokon na vzťahy unijného práva a slovenského právneho poriadku sa zameriavajú príspevky venované únijnému právu v judikatúre Ústavného súdu Slovenskej republiky, uplatňovaniu unijných pravidiel na ochranu spotrebiteľa v slovenskom právnom poriadku a súdnej praxi, resp. súdnemu prieskumu správnych rozhodnutí z pohľadu unijných štandardov. Zostavovatelia zborníka dúfajú, že sa stane vhodným študijným materiálom pre záujemcov o únijné právo prípadne súčasťou zoznamu odporúčanej literatúry na výučbu európskeho práva na právnických fakultách.

Prof. JUDr. Ján Klučka, CSc.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie