Patočka a novoveká filozofia

978-80-8152-148-5

Tlačená publikácia

16,82 €
16,82 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Vladimír Leško • Věra Schifferová • Róbert Stojka • Pavol Tholt a kol.
Vedecký redaktorTibor Pichler
Rok vydania:2014
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:542
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Poznámka:Táto práca bola vydaná vďaka Agentúre na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0480-11

Popis

Filozofické dedičstvo Jana Patočku ponúka vo svojom celku významné reflektovanie novovekého filozofického myslenia. V našich doterajších domácich historicko-filozofických skúmaniach sa však doposiaľ tejto skutočnosti venovala len veľmi malá pozornosť. Z uvedeného dôvodu je preto prirodzené, že sa chceme po prvýkrát pokúsiť o celostnejšie zachytenie Patočkovho chápania novovekej filozofie. Kolektívna monografia Patočka a grécka filozofia, ktorú sme spracovali ako prvý výstup riešenia projektu APVV, dostáva tak svoje pokračovanie v druhej monografii Patočka a novoveká filozofia. Zavŕšenie nášho úsilia bude potom predstavovať kolektívna monografia Patočka a filozofia 20. storočia.

V predkladanej práci nám ide o predstavenie rozhodujúceho odkazu novovekej filozofie v Patočkovom filozofickom diele. Význam jeho filozofickej výpovede k tomuto dejinno-filozofickému útvaru je prekvapujúco stále živým, aktuálnym filozofickým dedičstvom, bez pochopenia ktorého sa dá len veľmi ťažko komplexne uchopiť hodnota Patočkovho filozofického odkazu. Tomuto poznaniu sme podriadili ako výber, tak aj obsahové naplnenie jednotlivých kapitol našej novej práce.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie