Vybrané kapitoly z dejín Grécka a Ríma

ONLINE

978-80-8152-083-9

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Milan Olejník
Rok vydania:2013
Dostupné od:18.12.2013
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:126
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ

Popis

Dejiny antického Grécka a Ríma sú kulmináciou úspechov, ktoré dosiahli staroveké civilizácie v politickej, hospodárskej a spoločenskej sfére, v poznaní človeka a sveta a v umení. Gréci ako prví v dejinách ľudstva dokázali vytvoriť systém, v ktorom určitá časť spoločnosti – plnoprávni občania, mala možnosť slobodne rozhodovať o politickom a dianí, mohli voliť a byť zvolení do úradov rámci daného politického systému a mali právo diskutovať o otázkach dotýkajúcich sa života komunity. Vysoký stupeň vzdelanosti a hľadanie racionálneho vysvetlenia prírodných javov, umožnili Grékom dosiahnuť úroveň poznania, ku ktorej sa európske národy dopracovali až v novoveku. Úspechy Grékov v sochárstve, architektúre i v literatúre sú dodnes inšpiráciou. Napriek odstupu viac než dvoch tisícročí sú nám svojim myslením a konaním blízki, rozumieme ich víťazstvám i porážkam a sú v mnohom zdrojom poučenia aj dnes.
Demokracia bola určujúcim princípom aj Rímskej republiky a významným predpokladom úspechu Ríma v zápolení vládu nad Itáliou a postupne celým Stredomorím. I keď vznik Rímskej ríše možno charakterizovať ako výsledok dobyvačných vojen, Rimania dokázali integrovať odlišné kultúry a pretvoriť komunity, ktoré sa nachádzali na rôznom stupni vývoja do spoločenstva národov, založeného na unifikovanom hospodárskom a právnom základe, umožňujúcom slobodu pohybu a výmenu ideí v Stredomorí i za jeho hranicami.
Práca je koncipovaná ako učebná pomôcka, ktorá prístupnou formou poskytuje informácie o zlomových udalostiach dejín antického Grécka a Ríma. Pozornosť je venovaná aj stručnej charakteristike významných osobností a ich miesta v historickom dianí. V základných rysoch je načrtnutý hospodársky vývoj antickej spoločnosti a faktory ktoré ho podmieňovali. V závere sú analyzované príčiny úpadku a zániku Rímskeho impéria. Práca je doplnená zoznamom literatúry, ktorá je dostupná v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach a na Katedre dejín FF UPJŠ. V zozname literatúry sú uvedené aj internetové zdroje.

Autor

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie