Psychologické aspekty a kontexty sebaregulácie

ONLINE

78-80-7097-933-4

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Ladislav Lovaš • Magita Mesárošová
Rok vydania:2011
Dostupné od:30.12.2011
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník vedeckých prác
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:243
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra psychológie
Poznámka:Podporené VEGA ako súčasť riešenia projektov 1/0785/09 Osobné a situačné faktory sebakontroly a 1/0310/10 Sociálnopsychologické determinanty zdravého psychosociálneho vývinu nadaných a znevýhodnených detí a adolescentov.

Popis

V priebehu uplynulých dvoch desaťročí sa zvýšil záujem psychológov a problematiku sebaregulácie a sebakontroly. Pripravená publikácia je v istom zmysle súčasťou tohto procesu. Základom pre jej prípravu bola konferencia „Psychologické aspekty sebaregulácie a jej kontexty“, ktorá sa konala v dňoch 14. a 15. októbra 2010 v Košiciach. Jej organizátormi boli Katedra psychológie a Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia Filozofickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika. Vydanie zborníka vedeckých prác s rovnakým názvom je naplnením zámeru uverejniť ústne prezentácie a postery a rozšírenej podobe. Tematicky sú príspevky zaradené do troch častí, ktoré sú označené ako „Sebakontrola a jej kontexty“, „Zvládanie problémových situácií“ a „Osobnosť a rizikové správanie“.

Vydanie zborníka a konferencia, na základe ktorej bol zborník pripravený, boli podporené grantovou agentúrou MŠ a SAV VEGA ako súčasť riešenia projektov 1/0785/09 Osobné a situačné faktory sebakontroly a 1/0310/10 Sociálnopsychologické determinanty zdravého psychosociálneho vývinu a realizácie vývinového potenciálu nadaných a znevýhodnených detí a adolescentov.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie