Úvod do psychológie rozhodovania

ONLINE

978-80-7097-901-3

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Jozef Bavoľár
Rok vydania:2012
Dostupné od:21.12.2012
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:113
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra psychológie

Popis

Rozhodovanie sa je našou každodennou činnosťou, či už ide o rozhodnutie o takých bežných záležitostiach, ako čo si dáme na raňajky alebo o tom, pre akú prácu sa rozhodneme po skončení školy. Práve kvôli ďalekosiahlym dôsledkom, ktoré môže mať jedno rozhodnutie na celý náš život, ide o oblasť, ktorej bola v psychológii venovaná veľká pozornosť. Veď klasické ciele psychológie ako popísanie, vysvetlenie či predvídanie ľudského správania sú vlastne pokusmi o vysvetlenie rozhodovania, snahou o nájdenie a popísanie faktorov, ktoré naň pôsobia. Snažia sa o to základné psychologické disciplíny ako psychológia emócií a motivácie, kognitívna psychológia, sociálna psychológia či psychológia osobnosti. V predkladanom texte prevláda najmä kognitívny prístup, sústreďujúci sa na proces spracovania a využívania informácií. Keďže je len veľmi málo skutočností, ktorých výskytom v budúcnosti si môžeme byť úplne istí, základnými pojmami sú slová vyjadrujúce neurčitosť smerom do budúcnosti, ako sú neistota, riziko, objektívna a subjektívna pravdepodobnosť. Hlavnou otázkou je teda spracovanie informácií prichádzajúcich z prostredia a proces ich využitia v procese tvorby rozhodnutí. Sú popísané faktory, ktoré vplývajú na formovanie úsudkov i na tvorbu konečného rozhodnutia. Keď sa pozrieme napr. na príčiny finančnej a následnej ekonomickej krízy, začínajúcej v roku 2008, vidíme že jedným z hlavných faktorov jej vzniku bolo nesprávne vnímanie pravdepodobností, považovanie rizikových investícií za veľmi bezpečné. Dúfam, že predkladaný text napomôže k efektívnejšiemu usudzovaniu a rozhodovaniu, aby sa vám podobné osobné krízy, ktoré by mohli byť následkom nesprávneho úsudku, vyhli. Istým opodstatnením vydania učebného textu je aj nedostatok pôvodnej literatúry venujúcej sa prezentovanej problematike, aj keď už aj v našich podmienkach je psychológia rozhodovania oblasťou záujmu stále väčšieho počtu výskumníčok a výskumníkov.

Radenie kapitol smeruje od všeobecného úvodu do problematiky k čiastkovým otázkam. Po uvedení základných pojmov posudzovania a rozhodovania je priestor venovaný dejinám skúmania rozhodovania a hlavným prístupom k tejto oblasti. Ďalšie časti v prvej polovici publikácie sa venujú procesu rozhodovania a s tým súvisiacim biologickým procesom, otázke racionality a logického usudzovania, na čo nadväzuje aplikácia usudzovacích a posudzovacích procesov v rámci testovania hypotéz o okolitom svete. Druhú polovicu tvoria kapitoly zamerané na konkrétnejšie otázky, začínajúc veľmi obsiahlou oblasťou pravdepodobnostného posudzovania, rozpracovanou aj z pohľadu vnímania rizika. Posledné kapitoly sú venované skupinovému rozhodovaniu, teórii hier, morálnemu posudzovaniu a zisťovaniu individuálnych rozdielov v rozhodovaní.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie