Právo bez hraníc

ONLINE

978-80-574-0243-5

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Eva Berníková - Dominika Pisarčíková - Diana Repiščáková
Rok vydania:2023
Dostupné od:02.10.2023
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Poznámka:Financované v rámci projektu „Extrateritoriálne účinky cudzích správnych rozhodnutí v podmienkach Európskej únie“ podporeného grantom Vedeckej grantovej agentúry pod č. 01/187/2022.
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých výskumných pracovníkov vznikol v rámci medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých výskumných pracovníkov s názvom „Právo bez hraníc“ konanej dňa 27. apríla 2023 na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v súvislosti s riešením vedeckého projektu s názvom „Extrateritoriálne účinky cudzích správnych rozhodnutí v podmienkach Európskej únie“ podporeného grantom Vedeckej grantovej agentúry pod č. 01/187/2022.

 

Cieľom uvedeného projektu je vedecké skúmanie extrateritoriálneho pôsobenia správnych rozhodnutí členských štátov Európskej únie na území iných členských štátov za účelom zistenia a následného posúdenia nutnosti, ako i rozsahu harmonizácie právnej regulácie členských štátov Európskej únie, vychádzajúc z narastajúcej potreby zvyšovania miery voľného pohybu správnych rozhodnutí v podmienkach Európskej únie.

V rámci riešenia výskumného projektu sa uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých výskumných pracovníkov pod názvom ,,Právo bez hraníc“. Na konferencii boli prezentované príspevky doktorandov a mladých výskumných pracovníkov pochádzajúcich nielen zo slovenských, ale i zahraničných univerzít. Hlavným cieľom konferencie bolo zdôraznenie čoraz viacej narastajúcej globalizácie práva, v dôsledku ktorej už nie je možné vnímať vnútroštátne právo izolovane, ale v korelácií s právnymi poriadkami iných štátov, príp. s právom nadnárodných, resp. medzinárodných organizácií, ako aj záväzkami, vyplývajúcimi pre jednotlivé štáty z uzatvorených medzinárodných zmlúv. Tomuto cieľu zodpovedali i jednotlivé sekcie a bloky konferencie, v rámci ktorých odzneli nielen poznatky z pozitívno-právnych disciplín, ale i poznatky teoreticko-právneho a historicko-právneho charakteru.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie