Kognitívne, metakognitívne kompetencie a sebaregulácia v kontexte motivácie

ONLINE

978-80-8152-696-1

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Margita Mesárošová • Jozef Bavoľár • Miriam Slavkovská
Rok vydania:2018
Dostupné od:17.12.2018
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:178
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra psychológie
Poznámka:Publikácia je súčasťou riešenia projektu VEGA č. 1/0849/14 Kognitívne, metakognitívne kompetencie, sebaregulácia a sebaúčinnosť študentov vo vzťahu k motivácii a výkonu

Popis

Aktuálna situácia v systéme svetového vzdelávania, ktorý deklaruje potrebu vzdelávať študentov pre uplatnenie sa vo vedomostnej spoločnosti, pre zvýšenie uplatnenia na trhu práce, stojí v pozadí motivácie autorov venovať sa problematike kompetencií a kľúčových kompetencií pre uplatnenie sa v znalostnej spoločnosti. Autori prezentujú teoretické a empirické bádania s uplatnením vedeckých metód posudzovania kompetencií a využívaním súdobých vedeckých paradigiem. Východiskom je koncept kompetencií v rámci aktuálnych prístupov vedeckej psychológie, ktorý rezonuje aj v oficiálnych dokumentoch Európskej Únie, a ktorý bol autormi rozpracovaný a obohatený. Monografia sa zameriava na vybraný súbor kompetencií, a to:  kompetenciu konať sebaregulovane, sebarozvoj, rozhodovacie kompetencie,  sociálne a metakognitívne kompetencie v kontexte motivácie. Prezentované sú poznatky o podstate, štruktúre kompetencií, ich vzťahy s osobnostnými a environmentálnymi premennými. Úsilie  autorov je zamerané aj na sprístupnenie  poznatkov o možnostiach posudzovania týchto kompetencií s využitím súčasných metód. Autori komunikujú výsledky kreovania a overovania  metód posudzovania kompetencií. Implementácia výsledkov bádaní prezentovaných v monografii je perspektívna v edukácii a poradenstve v cieľovej skupine vysokoškolských študentov.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie