Ošetrovateľstvo vo vnútornom lekárstve I. Ošetrovateľská starostlivosť pri vybraných ochoreniach dýchacieho systému.

ONLINE

978-80-8152-686-2

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Mária Sováriová Soósová • Renáta Suchanová • Libuša Tirpáková
Rok vydania:2018
Dostupné od:december 2018
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:100
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Ústav:Ústav ošetrovateľstva

Popis

Predkladaná vysokoškolská učebnica prináša poznatky z oblasti ošetrovateľstva vo vnútornom lekárstve. Konkrétne sa zaoberá špecifikami ošetrovateľskej starostlivosti u pacientov s ochoreniami dýchacieho systému. Je určená poslucháčom odboru ošetrovateľstvo, ale i sestrám pracujúcim v tejto oblasti.

Učebnica je členená do šiestich kapitol, doplnená o bibliografické odkazy, zoznam skratiek a symbolov, zoznam tabuliek a ošetrovateľských diagnóz podľa klasifikácie NANDA International taxonómie II (North American Nursing Diagnosis Association, NANDA-I). Prvá kapitola tejto publikácie je obsahovo zameraná na vyšetrovacie metódy v pneumológii, ďalšie kapitoly sú zamerané na osobitosti ošetrovateľskej starostlivosti pri vybraných ochoreniach dýchacích ciest – pri chronickej obštrukčnej chorobe pľúc, prieduškovej astme, zápale pľúc, tuberkulóze pľúc a pri nádoroch pľúc a priedušiek. Každá z týchto kapitol pozostáva z klinického úvodu, v ktorom sprostredkúvame charakteristiku ochorenia, jeho etiológiu, klinický obraz, diagnostiku a liečbu ochorenia. Na to nadväzuje ošetrovateľská starostlivosť, ktorá zahŕňa posúdenie, stanovenie ošetrovateľských diagnóz a plánovanie ošetrovateľskej starostlivosti (stanovenie cieľov, výsledných kritérií a plán možných intervencií). Ošetrovateľská starostlivosť poskytuje rámec a algoritmus postupov na zvládnutie ošetrovateľskej starostlivosti metódou ošetrovateľského procesu. Posúdenie je zamerané najmä na opis najzávažnejších symptómov a znakov, ktoré sú charakteristické pre dané ochorenie vo vzťahu k doménam a triedam podľa klasifikácie  NANDA-I. Táto klasifikácia je východiskovou pre stanovenie ošetrovateľských diagnóz. Zároveň uvádzame aj ekvivalent ošetrovateľskej diagnózy podľa Vyhlášky MZ SR č. 306/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam sesterských diagnóz. Plánovanie ošetrovateľskej starostlivosti sa viaže na stanovené ošetrovateľské diagnózy. Pre správne interpretovanie nových poznatkov, ich modifikovanie a efektívne uplatnenie v konkrétnej situácii v ošetrovateľskej praxi je nevyhnutné využívanie medzi-predmetových vzťahov a uplatňovanie najnovších vedeckých dôkazov. Záujemcov o ďalšie prehĺbenie svojich vedomostí odkazujeme na odborné a vedecké publikácie predovšetkým z ošetrovateľstva, klinickej propedeutiky, internej medicíny, farmakológie, psychológie a ďalších medicínskych a humanitných vedných disciplín.

Na záver sa chcem poďakovať spoluautorom a recenzentom za ich obetavú prácu, bez ktorej by sa nerealizovalo vydanie tejto vysokoškolskej učebnice.

Mária Sováriová Soósová
za autorský kolektív

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie