Študentská vedecká konferencia PF UPJŠ 2018

ONLINE

978-80-8152-692-3

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovateľ:Katarína Cechlárová
Dostupné od:17.12.2018
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník abstraktov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:169
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Popis

Každý rok, tradične v období, keď sa opäť zobúdza príroda a stromy sa odievajú do zelenej farby, nadšenci z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach organizujú Prírodovedecké dni, ako sviatok radosti, oslavu vedy a poznania a spolupatričnosti rôznych odborov aj generácií. Pevnou súčasťou tejto tradície je Študentská vedecká konferencia, ktorá je pýchou našej fakulty. Študenti bakalárskeho a magisterského štúdia počas nej ukážu, koľko sa v nich skrýva tvorivosti, invencie, pracovitosti a zodpovednosti. Vytvoriť niečo vlastné, vedieť to zasadiť do kontextu najnovších svetových poznatkov, vedieť to spracovať do dôstojnej grafickej podoby, zaujímavo podať publiku a so znalosťou veci diskutovať s poslucháčmi, to sú neoceniteľné skúsenosti, o ktoré sa nespočetne veľakrát budú môcť oprieť vo svojom budúcom profesijnom živote. Veľká vďaka patrí aj učiteľom, ktorí ich pre vedeckú prácu zapálili a dokázali ich viesť k tomu, aby tento plameň aj pretavili do konkrétnych vedeckých výsledkov.

V roku 2018 sa Študentská vedecká konferencia konala dňa 18. apríla 2018 v 16 sekciách v odboroch biológia a ekológia, chémia, fyzika, geografia, matematika, informatika a ich odborové didaktiky. Prihlásených príspevkov študentov bakalárskeho a magisterského štúdia bolo 110. Okrem nich mimo súťaže vystúpilo 8 stredoškolákov, ktorí už v tomto mladom veku navštevujú našu alma mater, pracujú v našich laboratóriách a pod vedením našich zanietených učiteľov sa pripravujú na svoje ďalšie štúdium. Súčasťou toho dňa bola aj programátorská súťaž a súťaž IHRA v troch kategóriách, kde okrem študentov PF UPJŠ súťažili žiaci základných a stredných škôl.

Abstrakty príspevkov Študentskej vedeckej konferencie presvedčivo dokumentujú, že študenti PF UPJŠ študujú svoj odbor nielen teoreticky, ale sa aj aktívne zapájajú sa do riešenia čiastkových vedeckých problémov, ktoré sú súčasťou výskumných zámerov na ústavoch PF UPJŠ. Tento zborník predstavuje aj určitý prehľad o vedeckej aktivite na fakulte, ktorý, veríme, bude zaujímavý aj pre širšiu verejnosť.

prof. RNDr. Katarína Cechlárová, DrSc.                                                                                         doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD
prodekanka pre vzdelávanie                                                                                                            dekan fakulty

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie