Evolučná etika – vybrané problémy a výzvy

ONLINE

978-80-8152-652-7

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Ľubov Vladyková
Vedecký redaktorMonika Bosá
Rok vydania:2018
Dostupné od:22.10.2018
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:215
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra aplikovanej etiky
Poznámka:Publikácia vznikla vrámci riešenia projektu APVV 15-0234.

Popis

Predložená monografická práca Evolučná etika - vybrané problémy a výzvy  sa zaoberá vybranými problémami, teoretickými konceptami a pohľadmi v perspektíve evolučnej etiky. Pojem evolúcia sa stal jedným s centrálnych pojmov súčasnej vedy a filozofie. V spoločenských vedách evolúcia zohráva významnú rolu prostredníctvom úvah o formovaní kultúry v rámci sociobiológie a evolučnej psychológie. Podobnú rolu zohrávajú evolučné úvahy v teóriách vedomia a mysle (evolučná epistemológia). Aj v etike predmet zosúladenia našej evolučnej minulosti s našim zmyslom pre dobro a zlo prechádza obrovskou vlnou záujmu a je výzvou. Je výzvou pre tvorbu myšlienkových schém, prostredníctvom ktorých rozumieme, či chceme porozumieť svetu i sebe samým. Náš pohľad na vybrané problémy evolučnej etiky ponúka všeobecne sumarizujúci text, v ktorom prezentujeme sféry prebiehajúceho výskumu týkajúceho sa evolučnej etiky a s tým spätých oblastí evolúcie, vedy, etiky, morálky. Evolučná etika bola/je projektom, ktorý predpokladá, že pre pochopenie podstaty a základov morálky sa človek musí obrátiť aj k procesu evolúcie myslenia a teóriám evolucionistov, evolučných biológov. Z obsahovej štruktúry a výskumného a vzdelávacieho potenciálu predloženého monografického textu je zrejmé, že analýza formulovaných problémov má významné konzekvencie v oblastiach, ktoré sú vzdialené od číro teoretických aspektov morálnej filozofie či biológie. Prínosom takto zacieleného diskurzu, je implementácia evolučnej etiky na sociálne a etické otázky verejného záujmu (napr. sexuálna gramotnosť, sexuálna výchova), ktorý by mal byť uznaný a vítaný.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie