Právne postavenie spoločníka v obchodnej spoločnosti

ONLINE

978-80-8152-515-5

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovateľ:Žofia Šuleková
Rok vydania:2017
Dostupné od:10.07.2017
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:98
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
Poznámka:Študentské sympózium bolo realizované v rámci riešenia projektu APVV-0809-12 s názvom „Modernizácia práva obchodných spoločností ako súčasť rekodifikácie súkromného práva“.

Popis

Zborník príspevkov zo IV. študentského sympózia z práva obchodných spoločností konaného v dňoch 24.-25. novembra 2016 v učebno-výcvikovom zariadení UPJŠ v Danišovciach.

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach zorganizovala v poradí už IV. ročník študentského sympózia, tentokrát z práva obchodných spoločností, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 24. – 25. novembra 2016 v učebno-výcvikovom zariadení UPJŠ v Danišovciach. Cieľom každoročne organizovaných sympózií je vytvoriť diskusnú platformu pre študentov za účasti mentorov z radov členov katedry, a to učiteľov, vedecko-výskumných pracovníkov ako aj doktorandov. Téma tohtoročného sympózia bola zameraná na problematické otázky spojené s právnym postavením spoločníka v obchodnej spoločnosti. Jednotlivé témy boli zadávané tak, aby študenti mohli preukázať a rozvíjať svoje analytické a argumentačné schopnosti, a zároveň sa zdokonalili v prezentácii a formulácii vlastných názorov a pohľadov. Predkladaný zborník je výstupom prác študentov z tohto podujatia.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie