Hranice zmluvnej slobody v pracovnom práve

ONLINE

978-80-8152-575-9

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Marcel Dolobáč
Vedecký redaktorZdeňka Gregorová
Rok vydania:2017
Dostupné od:15.12.2017
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:210
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra pracovného práva a sociálneho zabezpečenia

Popis

Autor má ambíciu nadviazať na súčasnú a zároveň podnietiť ďalšiu diskusiu ukotvenia pracovného práva v systéme súkromnoprávnych odvetví a prispieť k názorovým variáciám vo vzťahu k zmluvnej slobode a jej limitov v pracovnom práve. Široká zmluvná voľnosť občianskeho práva neplatí pre oblasť pracovného práva, a teda ani prenikanie štandardných občianskoprávnych inštitútov do pracovnoprávnych vzťahov nie je vždy samozrejmé. Uvedené predstavuje hlavné tézy predkladanej monografie.

Uchopiť problematiku zmluvnej slobody v pracovnom práve možno viacerými spôsobmi. Autor zvolil obsahovú štruktúru, ktorá je vystavaná na troch základných pilieroch. V prvej časti autor posudzuje postavenie pracovného práva v systéme práva, ktoré je determinované predovšetkým vlastným predmetom právnej úpravy – závislou prácou a špecifickou metódou právnej regulácie prostredníctvom kogentných a relatívne kogentných noriem. V tejto súvislosti si autor hneď úvodom dovolí poznámku, že tak často diskutovaná dispozitívnosť noriem pracovného práva sa javí len domnelou. Pracovné právo je vystavané na minimách a maximách, pričom stavebnými kameňmi pevných hraníc sú práve relatívne kogentné normy. Ide o skutočnosť, ktorá odčleňuje pracovné právo od iných odvetví súkromného práva. Na tieto úvahy nadväzuje autorov pohľad na autonómiu vôle v pracovnom práve. Limity zmluvnej slobody (nielen) v teoretickom slova zmysle tvoria druhý pilier autorových myšlienok. Naostatok, tretia stať práce má byť tou, ktorá teoreticko-právne úvahy vzájomného prepojenia občianskeho práva a pracovného práva pretaví do interpretácie vybraných občianskoprávnych inštitútov a možnosti ich aplikácie a realizácie v pracovnoprávnych vzťahoch. 

Problematika zmluvnej slobody v pracovnom práve nie nová a ani originálna. Zároveň však nemožno tvrdiť, že je uzavretá či vyriešená, práve naopak. Nejednoznačnosť teoreticko-právnych východísk spôsobuje nemalé aplikačné problémy. A práve preto bolo zámerom autora zamyslieť sa opätovne nad teoretickými základmi zmluvnej slobody v pracovnom práve, najmä vo vzťahu k občianskemu právu, pripojiť k nim vlastné myšlienky, ktoré napokon nemajú ostať v rovine pseudoproblémov, ale majú poskytnúť odpovede na vyvstávajúce praktické otázky. Čitateľ nech posúdi či sa vyslovená ambícia autora naplnila. Monografia bola spracovaná podľa právneho stavu k 1. októbru 2017.

Autor

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie