Zákon o národnostiach a Rada vlády Slovenskej socialistickej republiky pre národnosti (predstavy a realita)

ONLINE

978-80-8152-717-3

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Jana Šutajová
Vedecký redaktorMarcela Gbúrová
Rok vydania:2019
Dostupné od:18.03.2019
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:162
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra politológie
Poznámka:Vedecká monografia je výsledkom projektu APVV-15-0475 Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004-2020) – (TESS2)

Popis

Od 1. januára 1969 nadobúdali účinnosť Ústavný zákon o postavení národností v Československej socialistickej republike (ČSSR) i Ústavný zákon o federácii. Ústavný zákon o postavení národností predstavoval aspoň formálne veľký posun v právnej úprave postavenia menšín. Tento zákon však mal byť základom pre ďalšiu právnu úpravu. Deklarovalo sa, že budú nasledovať ďalšie kroky a rokovania o prijatí vykonávacích noriem a že budú na federálnej i národných úrovniach prijaté ďalšie zákony. V Československu však nebol nikdy vydaný žiadny ďalší zákon alebo vládne nariadenie týkajúce sa ústavného zákona o postavení národností v ČSSR. V období normalizácie1 sa otázky týkajúce sa ďalšej legislatívy týkajúcej sa národnostných menšín neotvárali, ale v krátkom období po prijatí ústavného zákona v roku 1968 do konca roka 1969 sa niektoré inštitúcie pokúšali takéto zákonné normy pripraviť a presadiť. Jednou z nich bola aj Rada vlády SSR pre národnosti (ďalej Rada alebo Rada vlády pre národnosti). Monografia prináša pohľad na problematiku rozpracovania ďalších zákonných noriem vyplývajúcich z ústavného zákona o postavení národností v Slovenskej socialistickej republike Radou vlády SSR pre národnosti, ktorá bola jednou z inštitúcií, ktoré sa na Slovensku vytvorili po vzniku československej federácie a zaoberali sa národnostnou problematikou

Vpráci zameranej na rozpracovanie ďalších zákonných noriem vyplývajúcich z ústavného zákona o postavení národností v ČSSR bolo potrebné venovať sa aj predchádzajúcemu vývoju, preto sa prvá časť monografie zaoberá postavením menšín v Československu pred prijatím ústavného zákona, aktivitám národností predchádzajúcim prijatiu ústavného zákona o postavení národností a samotnému prijatiu zákona. V ďalších častiach sa už monografia venuje inštitucionálnym zmenám v SSR po vzniku federácie, vzniku Rady vlády SSR pre národnosti a jednotlivým krokom Rady a jej odborných orgánov pri príprave návrhov zákonov o postavení národností v Slovenskej socialistickej republike.
Motiváciou pre napísanie tejto monografie bola skutočnosť, že na Slovensku sa doteraz tejto problematike venovala pozornosť len v niekoľkých štúdiách, ktoré sa zaoberali maďarskou menšinou a obdobím pražskej jari alebo maďarskou menšinou v období normalizácie.

Autorka

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie